Dodano dnia: 2022-02-02
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Karpowicze, Karpowicze (podlaskie). Działki numer: 757, 762

Karpowicze, 16-150, Biele Suchowolskie, (woj. podlaskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Uproszczony
Data licytacji: 2022-03-10
Sygnatura: KM 227/20
Obszar działki: 1,8200 ha
Cena wywołania: 9 878 zł
Cena oszacowania: 13 170 zł
Wadium: 1 317 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Sokółce
Małgorzata Kostrycka
Kancelaria Komornicza nr II w Sokółce
16-100 Sokółka ul. Pocztowa 3
tel./fax 85 711 2483
dnia 02.02.2022
KM 227/20

                                                            OBWIESZCZENIE  O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokółce Małgorzata Kostrycka na podstawie przepisu art. 867 w zw. z art. 10136 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-03-2022 r. o godz. 10:00 
w kancelarii komornika pod adresem: Sokółka,  ul. Pocztowa 3
odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości   stanowiącej:

*Działka ozn. nr 757 o powierzchni 1,56ha (N-1,56). Działka stanowi grunty rolne słabej jakości, nieużytki porośnięte roślinnością bagienną. Działka położona ok. 3,5 km na północ od zabudowy wsi Karpowicze, w dolinie rzeki Biebrzy pomiędzy rzekami Biebrza i Brzozówka, na terenach Bagien Biebrzańskich, obszar BPN. Działka graniczy z działkami rolnymi niezabudowanymi.Teren działki równy, płaski, kształt regularny. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Połączenie działki z ciągami komunikacji niedostateczne, dojazd utrudniony, drogą relacji Karpowicze-Jagłowo, grobla o nawierzchni żwirowej, oraz drogami zwyczajowymi  gruntowymi.
położonej  pod adresem: 16-150 Suchowola, obr. Biele Suchowolskie , dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Sokółce prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BI1S/xxxxxxxx/9.

Suma oszacowania wynosi 13 170,00  zł                          cena wywołania  wynosi  9 877,50 zł.


*Działka ozn. nr 762 o powierzchni 0,26ha (N-0,26). Działka stanowi grunty rolne słabej jakości, nieużytki porośnięte roślinnością bagienną. Działka położona ok. 3,0 km na północ od zabudowy wsi Karpowicze, w dolinie rzeki Biebrzy pomiędzy rzekami Biebrza i Brzozówka, na terenach Bagien Biebrzańskich, obszar BPN. Działka graniczy z działkami rolnymi niezabudowanymi.Teren działki równy, płaski, kształt regularny. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Połączenie działki z ciągami komunikacji niedostateczne, dojazd utrudniony, drogą relacji Karpowicze-Jagłowo, grobla o nawierzchni żwirowej, oraz drogami zwyczajowymi  gruntowymi. 
położonej  pod adresem: 16-150 Suchowola, obr. Biele Suchowolskie , dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Sokółce prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BI1S/xxxxxxxx/9.

Suma oszacowania wynosi 2 286,00  zł                          cena wywołania  wynosi  1 714,50 zł.

Cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Regionalny w Białymstoku 59102013320000110200373407
Zgodnie z treścią art.871 kpc nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, gotówką lub na rachunek komornika - wpłata lub uznanie rachunku komornika wpłaconą kwotą musi nastąpić w ciągu 30 minut od zakończenia przetargu, pod rygorem jego niezwłocznego wznowienia, przy czym opieszały nabywca nie może uczestniczyć w licytacji. Resztę ceny na którą zalicza się złożona rękojmia uiszcza się dnia następnego w kancelarii komornika do godz.15.30 lub na rachunek bankowy komornika wskazany powyżej do godz.18.00. Nabywca, który nie uiści w przypisanych terminach ceny w całości lub części traci prawa wynikające z przybicia. Jeżeli nabywca nie uiści w terminie, sumy przypadającej natychmiast po udzieleniu przybicia, komornik wznowi niezwłocznie przetarg tych samych nieruchomości, przy czym opieszały nabywca nie może uczestniczyć w licytacji.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w zw. z art. 10136 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym,
chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc w zw. z art. 10136 § 1 kpc).
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać protokół opisu i oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika sądowego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 Komornik Sądowy
 Małgorzata Kostrycka   

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Białystok, Kazimierza Pułaskiego 87/26 (podlaskie)

Kazimierza Pułaskiego 87/26, 15-337, Białystok, (woj. podlaskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-12
Cena wywołania: 163 892 zł
Cena oszacowania: 218 523 zł

Miejsce postojowe w miejscowości Białystok, Kręta 2 G-Garaż nr 98 (podlaskie)

Kręta 2 G-Garaż nr 98, 15-345, Białystok, (woj. podlaskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Data licytacji: 2023-12-11
Cena wywołania: 21 460 zł
Cena oszacowania: 28 613 zł

Dom w miejscowości Jaziewo, Jaziewo (podlaskie). Działki numer: 11, 832, 833

Jaziewo, 16-310, Jaziewo, (woj. podlaskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-26
Cena wywołania: 230 853 zł
Cena oszacowania: 346 280 zł