Dodano dnia: 2021-11-30
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Karniewo, Karniewo (mazowieckie). Działki numer: 125, 44/5, 44/6

Karniewo, 06-461, Karniewo, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-01-21
Obszar działki: 4,7846 ha
Cena wywołania: 178 376 zł
Cena oszacowania: 237 835 zł
Wadium: 23 784 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI 
" Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ciechanowie Joanna Rykowska  (tel./fax 023-672-59-36) na podstawie przepisu art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21 stycznia 2022r. o godz. 12.00 w budynku Sądu Rejonowego w Ciechanowie ul. St. Mikołajczyka 6, 06-400 Ciechanów w sali nr  X, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej w Karniewie gm. Regimin powiat ciechanowski województwo mazowieckie będącej własnością dłużników ************** **************** i ********** **************** na zasadach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej.


Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa składająca się z działek nr: 125, 44/5 i 44/6  o łącznej pow. 4,7846 ha. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Ciechanowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1C/xxxxxxxx/6.


Działka nr 125 o powierzchni 0,4703 ha posiada kształt regularny, teren ze spadkiem w kierunku południowym, grunt użytkowany w sposób rolny. Dojazd do nieruchomości zapewniają drogi o nawierzchni asfaltowej i częściowo utwardzonej oznaczone w ewidencji gruntów jako działka nr 61 i 76 przylegające bezpośrednio do boków działek. Wartość gruntu działki została oszacowana na kwotę 23.051,00 zł.
Działka nr 44/5 o powierzchni 3,0802 ha posiada kształt nieregularny. Na części działki znajduje się rów melioracyjny oraz lokalny staw ze śródpolnym zadrzewieniem i zakrzaczeniem. Przez teren działki przebiega sieć energetyczna, w południowo wschodniej części działki znajduje się słup z trafostacją. Grunt użytkowany w sposób rolny. Wartość gruntu działki została oszacowana na kwotę 192.422,00 zł.
Działka nr 44/6 o powierzchni 0,4563 ha posiada kształt regularny. Teren działki w części południowej zakrzaczony ze znaczą deniwelacją i spadkiem w kierunku południowym. Na działce znajduje się studnia głębinowa. Działka stanowi teren przyległy do zabudowy siedliska, obecnie nieużytkowany rolniczo. Wartość gruntu działki została oszacowana na kwotę  22.362,00 zł.


Nieruchomość została oszacowana łącznie na kwotę:   237.835,00zł .
Cena wywołania w I terminie licytacji jest równa  trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi: 178.376,25 zł, w tym:
cena wywołania działki nr  125  -   17.288,25 zł, cena wywołania działki nr 44/5  -    144.316,50 zł,
cena wywołania działki nr 44/6  -   16.771,50 zł.
  


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest:  23.783,50 zł  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 20 stycznia 2022r. 
Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
PKO BP SA O. Centrum w Ciechanowie 25 10201592 0000 2602 0054 1367. 
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał
warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 11.00 do godz. 12.00 oraz przeglądać w kancelarii komornika akta postępowania egzekucyjnego.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ograniczonego prawa rzeczowego lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Licytant wpłacający rękojmię zobowiązany jest najdalej do dnia 20-01-2022r. godz:14.00 zgłosić swój udział w licytacji poprzez wskazanie swojego imienia i nazwiska lub nazwy firmy, adresu, numeru rachunku bankowego, na które należy zwrócić wadium  oraz potwierdzenia dokonania wpłaty rękojmi."
 Komornik Sądowy
 Joanna Rykowska

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Krępa, Krępa (mazowieckie). Działki numer: 331, 329, 157/2

Krępa, 06-545, Krępa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-07
e-licytacja
Cena wywołania: 13 178 zł
Cena oszacowania: 19 767 zł

Dom w miejscowości Obrąb, Obrąb (mazowieckie). Działki numer: 185, 4, 53, 418, 419/1, 449, 458

Obrąb, 06-456, Obrąb, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-18
Cena wywołania: 564 513 zł
Cena oszacowania: 846 770 zł

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Aleja Komisji Edukacji Narodowej 83/128 (mazowieckie)

Aleja Komisji Edukacji Narodowej 83/128, 02-777, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-18
Cena wywołania: 579 840 zł
Cena oszacowania: 869 760 zł