Dodano dnia: 2022-12-19
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Karczew, Karczew (mazowieckie). Działka numer: 13

Karczew, , Karczew, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-03-20
Sygnatura: km 78/22
Powierzchnia: 3757 m2
Cena wywołania: 14 400 zł
Cena oszacowania: 19 200 zł
Wadium: 1 920 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Otwocku

Angelika Durda

Kancelaria Komornicza, Michała Andriollego 68,  Otwock,   05-400 Otwock

tel. 22 612-67-97 / fax. 

Sygnatura: km 78/22

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Otwocku Angelika Durda na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  20-03-2023 o godz. 10:30  w budynku Sądu Rejonowego w Otwocku z siedzibą przy Armii Krajowej 2, 05-400 Otwock, pokój 3,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ************* położonej przy  nr ewid. 13 obręb 27 , 05-480 Karczew , dla której  Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. Armii Krajowej 2, Otwock, 05-400 Otwock)   prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1O/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
Działka nr 13 o powierzchni 3757 m2 jest położona w południowo-zachodniej części miasta Karczew, na terenach znajdujących się w sąsiedztwie rzeki Wisły. Działka ma kształt zbliżony do trapezu o szerokości około 8m i długości około 468m. Nieruchomość jest niezabudowana, nieogrodzona i nieuzbrojona. teren działki jest umiarkowanie zróżnicowany. Różnica poziomów wynosi ok. 1m. Działka jest użytkowana rolniczo pod uprawy zbóż i jest obrabiana łącznie z działkami sąsiednimi. Działka przylega zachodnią granicą do wału powodziowego na wzdłuż rzeki Wisły. Dojazd do nieruchomości od ulicy Wiślanej o nawierzchni bitumicznej na odcinku ok. 1130m. Według danych z rejestru gruntów działka stanowi grunty orne RIIIb 0,0864 ha, RIVa 0,0556 ha, RIVb 0,1151 ha i RV 0,1186 ha. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/308/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dn. 29.03.2017 r. w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Karczew, szacowana działka o nr ewid. 13 w ob. geodezyjnym 27 Karczew, położona jest w granicach obszaru ozn. symb. R - terenów rolnych. Ustalono rolnicze użytkowanie gruntów, adaptację istniejącej zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej. Dopuszczono wprowadzenie nowej zabudowy zagrodowej.

Suma oszacowania wynosi 19 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 14 400,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 920,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas 02160011271870692720000001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Armii Krajowej 2, Otwock, 05-400  Otwock.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Angelika Durda

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Pólka-Raciąż, Pólka-Raciąż (mazowieckie). Działki numer: 121, 372, 122, 1670, 1728, 1794, 788, 788, 767/5

Pólka-Raciąż, 09-140, Pólka-Raciąż, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-04-29
Cena wywołania: 47 067 zł
Cena oszacowania: 675 400 zł

Nieruchomość w miejscowości Bieżany/Józefowo, Bieżany/Józefowo (mazowieckie)

Bieżany/Józefowo, 06-540, Bieżany/Józefowo, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2024-05-15
Cena wywołania: 1 047 067 zł
Cena oszacowania: 1 570 600 zł

Mieszkanie w miejscowości Żyrardów, Stefana Okrzei 53A/60 (mazowieckie)

Stefana Okrzei 53A/60, 69-300, Żyrardów, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-05-06
Cena wywołania: 411 750 zł
Cena oszacowania: 549 000 zł