Dodano dnia: 2021-12-07
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Kalisz, Majkowska 19 (wielkopolskie). Działka numer: 6/18

Majkowskiej, 62-800, Kalisz, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2021-12-21
Sygnatura:  GKM 256/19
Obszar działki: 0,5396 ha
Cena wywołania: 2 672 483 zł
Wadium: 356 331 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu

Józef Kolański

Kancelaria Komornicza, Al. Wolności 17A, Kalisz,  62-800 Kalisz

tel. (062) 75 70 526 / fax. (062) 767 61 51

Sygnatura: GKM 256/19
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu Józef Kolański na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-12-2021 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kaliszu z siedzibą przy Al. Wolności 13, 62-800 Kalisz, pokój 19,  odbędzie się pierwsza licytacja

użytkowania wieczystego, którego  właścicielem jest J.A.M. INOX PRODUKT Sp. z o.o. położonego przy ul. Majkowskiej , 62-800 Kalisz, dla której  (adres: ul.  , Kalisz, 62-800 Kaliszprowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1A/xxxxxxxx/1.
Opis nieruchomości:
Pierwsza licytacja wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej działkę nr 6/18 o obszarze 0,5396ha w wieczystym użytkowaniu do dnia 27 maja 2092r., zabudowana budynkami stanowiącymi odrębne nieruchomości.

Suma oszacowania wynosi 3 563 310,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 672 482,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 356 331,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Kaliszu 19 1020 2212 0000 5602 0079 8967.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Al. Wolności 13, Kalisz, 62-800  Kalisz.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Józef Kolański

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Kalisz, Podmiejska 32/1 (wielkopolskie)

Podmiejska 32/1, 62-800, Kalisz, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-05
Cena wywołania: 254 000 zł
Cena oszacowania: 381 000 zł