Dodano dnia: 2021-12-28
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Kaletnik, Kaletnik (podlaskie). Działka numer: 194/2

Kaletnik, 16-421, Kaletnik, (woj. podlaskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-02-11
Sygnatura:  Kms 138/20
Obszar działki: 0,4039 ha
Cena wywołania: 17 933 zł
Cena oszacowania: 26 900 zł
Wadium: 2 690 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach

Tomasz Zakrzewski

Kancelaria Komornicza, Sejneńska 51, Suwałki,  16-400 Suwałki

tel. 87 566 21 45 / fax. 87 56621 45

Sygnatura: Kms 138/20
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-02-2022 o godz. 11:13 pod adresem: Sąd Rejonowy w Suwałkach I Wydział Cywilny, ul. Sejneńska 30, 16-400 Suwałki,  odbędzie się druga licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której  właścicielem jest *** **** położonej przy  ,Grauże Nowe,  16-411 Szypliszki, dla której VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach (adres: ul. ul. Waryńskiego 45, Suwałki, 16-400 Suwałki)  prowadzi księgę wieczystą o numerze SU1S/xxxxxxxx/5.
Opis nieruchomości:
1/2 udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 102m2, działka nr 194/2 o pow. 0,4039ha dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SU1S/xxxxxxxx/5. Na działce znajduje się również część budynku gospodarczego posadowionego na sąsiedniej nieruchomości (przekroczenie granic działki). W/w nieruchomość położona jest w miejscowości Grauże Nowe, gm. Szypliszki. Nieruchomość położona jest naprzeciwko domu: Grauże Nowe 11. Suma oszacowania wynosi 26900,00zł (100 % wartości nieruchomości to 53800 zł), zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 17933,33zł. Rękojma wynosi: 2690,00zł Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmę 1/10 sumy oszacowania. Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 10-02-2022r.: PKO BP S.A. O/Suwałki 86102013320000130203284569 Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Dwa tygodnie przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie akta postępowania egzekucyjnego. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Ponadto nadmieniam, że podatek od czynności cywilno-prawnych płaci kupujący.

Suma oszacowania wynosi 26 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 17 933,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 690,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 86 1020 1332 0000 1302 0328 4569.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Waryńskiego 45, Suwałki, 16-400  Suwałki.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Tomasz Zakrzewski

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Kaletnik, Kaletnik (podlaskie). Działka numer: 44

Kaletnik, 16-411, Kaletnik, (woj. podlaskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-31
Cena wywołania: 21 334 zł
Cena oszacowania: 32 000 zł

Grunt w miejscowości Kaletnik, Kaletnik (podlaskie). Działka numer: 47

Kaletnik, 16-411, Kaletnik, (woj. podlaskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-31
Cena wywołania: 24 000 zł
Cena oszacowania: 36 000 zł

Grunt w miejscowości Kaletnik, Kaletnik 20 (podlaskie). Działki numer: 65/2, 66, 68/3, 67

Kaletnik 20, 16-411, Kaletnik, (woj. podlaskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-02-09
Cena wywołania: 116 667 zł
Cena oszacowania: 175 000 zł