Dodano dnia: 2021-12-30
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Jugowa, Jugowa 37A (dolnośląskie). Działka numer: 345/5

Jugowa 37A, 58-173, Jugowa, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-02-04
Obszar działki: 0,1700 ha
Cena wywołania: 277 500 zł
Cena oszacowania: 370 000 zł
Wadium: 37 000 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

GKm 106/20
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Ida Piecuch na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  04-02-2022r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Okręgowego w Świdnicy mającego siedzibę przy Plac Grunwaldzki 14 w sali Konferencyjnej nr A-200, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej, tj. działki ew. nr 345/5 o pow. 0,17 ha, obręb nr 0008 Jugowa (AM-1, wieś Jugowa 37A, gmina Dobromierz, pow. świdnicki, woj. dolnośląskie).  Działka ew. nr 345/5 jest w części zabudowana częścią obiektu hali produkcyjnej - zakład kamieniarski z zapleczem biurowo socjalnym. Pow. zabudowy dla szacowanej działki 1060m2. Na piętrze znajduje się pomieszczenie biurowo socjalne o pow. użytkowej 88,2m2. Obiekt po rozbudowie w 1995r. Hala murowana, dach kryty blachą z dociepleniem wełną. Nieruchomość wewnątrz jest funkcjonalnie wykorzystywana i powiązana z działką od pd. nr 345/7. Działka nr 345/5 ma możliwość zjazdu na drogę publiczną, która obecnie jest odgrodzona płytą betonową od pn.-wsch. - dz. ew. nr 428 o nawierzchni asfaltowej stanowiąca tereny publiczne. Dojazd faktycznie odbywa się poprzez działki od pn. nr 343/3 i 343/1 i od pd. nr 345/7, 345/6 i 348/3 - nie ustanowiono służebności przejazdu. Teren działki płaski, utwardzony, w części ogrodzony, kształt - prostokąt. Nieruchomość wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej (wodę z prywatnej studni głębinowej właściciela działki sąsiedniej, energia elektryczna z transformatora usytuowanego na działce ew. nr 343/3, brak gazu). UWAGA: niezgodność w KW na działce nie znajduje się stodoła, a budynek hali produkcyjnej. Zgodnie z MPZP nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem P/U3 – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, zabudowy usługowej.  
należącej  do dłużnika: **** *****, dla której  Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 11661   [NKW: SW1S/xxxxxxxx/7]
Suma oszacowania wynosi 370 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 277 500,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 
37 000,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Wałbrzychu 90 10205095 0000 5102 0140 8962 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Za datę uiszczenia wadium uważa się datę wpływu na rachunek bankowy Komornika.   
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać w Sądzie Rejonowym w Świdnicy przy ul. Okulickiego 2-4, sygn. akt I Co 845/20 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Termin oględzin nieruchomości dla chętnych Komornik wyznacza na dzień 20-01-2022r. godzina 11.00. Chęć obejrzenia należy zgłosić uprzednio Komornikowi. 
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art.976§ 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Zgodnie z art. 977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. 
Osoba biorąca udział w licytacji nieruchomości jako pełnomocnik innej osoby i nabywająca w jej imieniu, winna legitymować się pełnomocnictwem udzielonym w formie aktu notarialnego ze wskazaniem osoby mocodawcy, osoby pełnomocnika, nieruchomości z oznaczeniem księgi wieczystej oraz miejsca jej położenia, jak również maksymalnej kwoty zakupu. Powyższe ma zastosowanie również w sytuacji udziału w licytacji jednego z małżonków przy nieobecności współmałżonka, jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego małżeńskiego.  Zgodnie z treścią przepisu art. 767 k.p.c. na czynności komornika przysługuje skarga, którą wnosi się do Komornika Sądowego. 
        Asesor Komorniczy                                                                                   Komornik Sądowy
           Kamil Kaczyński                                                                                                                  Ida Piecuch

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Wrocław, Tarnowska 1 (dolnośląskie). Działka numer: 177/2

Tarnowska 1, 54-030, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-14
Cena wywołania: 227 250 zł
Cena oszacowania: 303 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Pieszyce, Mikołaja Kopernika 137 (dolnośląskie)

Mikołaja Kopernika 137, 58-250, Pieszyce, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2024-01-12
Cena wywołania: 167 250 zł
Cena oszacowania: 223 000 zł

Dom w miejscowości Lubań, Polna 44 (dolnośląskie). Działka numer: 20

Polna 44, 58-900, Lubań, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-15
Cena wywołania: 143 333 zł
Cena oszacowania: 215 000 zł