Dodano dnia: 2022-02-11
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Joniny, Joniny 39 (małopolskie). Działki numer: 323, 397

Joniny 39, 33-160, Joniny, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-01
Sygnatura: KM 911/20
Obszar działki: 3,2400 ha
Cena wywołania: 33 924 zł
Cena oszacowania: 45 233 zł
Wadium: 4 524 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie

Katarzyna Molenda-Skowera

Kancelaria Komornicza nr VI, Nadbrzeżna Dolna 19, Tarnów, 33-100 Tarnów

tel. 14639-11-15 / fax. 14 639 11 15

Sygnatura: KM 911/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Katarzyna Molenda-Skowera Kancelaria Komornicza nr VI w Tarnowie  na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01-03-2022 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie z siedzibą przy Jarosława Dąbrowskiego 27, 33-100 Tarnów, pokój 8, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Joniny , 33-160 Ryglice, dla której SĄD REJONOWY TUCHÓW IX ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH Z SIEDZIBĄ W TUCHOWIE prowadzi księgę wieczystą o numerze TR2T/xxxxxxxx/3[
Opis nieruchomości:
Działka gruntowa nr 323 o powierzchni 1,11 ha niezabudowana. Częściowo przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego jako działka pod zabudowę mieszkalną. Przedmiotowa działka ewidencyjna nie jest obciążona prawem dożywotniego zamieszkania wpisanym w dziale III KW . Prawo to obciąża zabudowaną działkę o numerze 397 która nie podlega licytacji.

Suma oszacowania wynosi 45 233,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 33 924,75 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 523,30 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Pekao S.A. 67 1240 4807 1111 0010 7327 7638..Kwota rękojmi winna znajdować się na wskazanym powyżej rachunku bankowym najpóźniej na dzień przed licytacją lub zostać wpłacona najpóźniej na dzień przed licytacją w kancelarii komornika, również książeczkę oszczędnościową należy złożyć w kancelarii komornika najpóźniej na dzień przed licytacją.Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi( w tytule należy również wpisać dane licytanta tj. imię i nazwisko, numer dowodu itp.) .

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym, nie wymagają poświadczenia.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 14:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

 

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika mieszczącej się w Tarnowie przy ulicy Nadbrzeżnej Dolnej 19,a akta postępowania egzekucyjnego, w tym protokół opisu i oszacowania nieruchomości wolno będzie przeglądać w Sądzie Rejonowym w Tarnowie I Wydział Cywilny Sekcja Egzekucyjna pokój nr 209 lub w Biurze Obsługi Interesantów pokój nr 15 w ciągu dwóch tygodni przed licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacjii przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Nabywający kupuje nieruchomość czystą bez żadnych obciążeń prócz w/w jeżeli zostały zgłoszone najpóźniej do trzech dni przed licytacja  ( służebność; użytkowanie, prawa dożywotnika).

Skargę na czynności komornika w toku licytacji aż do zamknięcia przetargu zgłasza się ustnie sędziemu nadzorującemu, który natychmiast ją rozstrzyga stosownie do art. 986 kpc. Zgodnie z przepisem art 971 kpc nabywca nie może żądać unieważnienia nabycia ani zmniejszenia ceny z powodu wad nieruchomosci lub przedmiotów razem z nią nabytych.

 

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Katarzyna Molenda-Skowera

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Wieliczka, Fryderyka Chopina 2/12 (małopolskie)

Fryderyka Chopina 2/12, 32-020, Wieliczka, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-12
Cena wywołania: 164 250 zł
Cena oszacowania: 219 000 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Kraków, Długa 70/1 (małopolskie)

Długa 70/1, 31-146, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2024-01-04
Cena wywołania: 138 975 zł
Cena oszacowania: 185 300 zł

Dom w miejscowości Kokotów, Kokotów 255a (małopolskie). Działka numer: 356/3

Kokotów 255a, 32-002, Kokotów, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-20
e-licytacja
Cena wywołania: 453 305 zł
Cena oszacowania: 604 407 zł