Dodano dnia: 2023-08-23
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Jelonek, Krótka (wielkopolskie). Działka numer: 362/6

Krótka, 62-002, Jelonek, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Uproszczony
Data licytacji: 2023-09-14
Sygnatura: KM 3590/17 i inne
Cena wywołania: 85 374 zł
Cena oszacowania: 170 748 zł
Wadium: 17 075 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Łukasz Tarnawski

Kancelaria Komornicza, Szkolna 9,  Suchy Las,   62-002 Suchy Las

tel. 61-611-52-04 / fax. 

Sygnatura: KM 3590/17 i inne
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Łukasz Tarnawski podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 09.00 w dniu 14.09.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 1013§ 1 w zw. z art. 867 § 1 w zw. z art. 879i nast. ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja

nieruchomości położonej przy  Krótka brak,Jelonek,  62-002 Suchy Las, dla której Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto (adres: ul. Młyńska 1a, Poznań, 61-729 Poznań)  prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1P/xxxxxxxx/8.

Opis nieruchomości:
Wjazd na teren nieruchomości możliwy jest bezpośrednio z drogi wewnętrznej stanowiącej działkę nr 362/6. Na działce nr 362/6 stanowiącej dojazd do przedmiotowej nieruchomości nie poprowadzono jeszcze żadnych sieci uzbrojenia. W centralnej części działki znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie szeregowej (skrajny segment) będący w trakcie realizacji (stopień zaawansowania inwestycji 9,52 %) o pow. użytkowej 161,53 m.kw. + antresola 28,98 m.kw. Teren niezabudowany na działce nie został zagospodarowany i porośnięty jest roślinnością ruderalną. Przedmiotowa nieruchomość nie miała zapewnionego dostęp do drogi publicznej (do ul. Krótkiej). W związku z powyższym w przypadku sprzedaży każdej z nieruchomości konieczne by było ustanowienie służebności drogi koniecznej lub wykupienie udziału w drodze dojazdowej tj. działce nr 362/6. Bezpośredni dojazd do każdej z nieruchomości odbywa się poprzez działką nr 362/6 (KW nr PO1P/xxxxxxxx/3, pow. 448 m2), która stanowi drogę wewnętrzną (drogą utwardzoną tłuczeniem, zaniedbaną, komunikacyjnie obsługującą jedynie wyceniane nieruchomości). Ulica Krótka jest to droga utwardzona kostką brukową, o niskim lokalnym natężeniu ruchu kołowego. Uzbrojenie stanowią następujące sieci usytuowane w ulicy Krótkiej: energetyczna, wodna, kanalizacyjna, gazowa, telekomunikacyjna.

Suma oszacowania wynosi 170 748,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 85 374,00 zł. Sprzedaż towaru podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 8%. Wyżej zaprezentowana kwota stanowi kwotę brutto.    Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Przepisu art. 867§ 4 nie stosuje się. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 17 074,80 zł. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika, na rachunek bankowy komornika: PKO BP 88 1020 4027 0000 1102 1323 3186 lub elektronicznie z użyciem systemu teleinformatycznego obsługującego licytacje publiczne.

Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  21.09.2023 o godzinie: 09.00 .

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 

 

Data oględzin Godziny oględzin
08.09.2023 09:00 - 09:15

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Przystąpienie do przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem www.elicytacje.komornik.pl oraz zgłoszenia na dwa dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, jeżeli licytant licytuje we własnym imieniu lub na 5 dni przed terminem przetargu, jeżeli licytant bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, jak również wpłacenia rękojmi najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, jeżeli jest obowiązek złożenia rękojmi. Licytant, który licytuje we własnym imieniu i nie ma obowiązku złożenia rękojmi, może przystąpić do przetargu aż do momentu jego zakończenia.

Pouczenie:

 

Art. 8795 kpc

§ 1 Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Przepisu art. 867§ 4 nie stosuje się.

§ 2 Przed przystąpieniem do licytacji licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy ruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Jeżeli licytant bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, powinien zgłosić ten fakt najpóźniej na 5 dni przed terminem licytacji. 

§ 3. W razie potrzeby komornik niezwłocznie wzywa licytanta, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przetargu, do uzupełnienia danych, o których mowa w § 2, lub do złożenia rękojmi. Jeżeli licytant występuje w imieniu innej osoby wzywa się go, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przetargu, do przedłożenia utrwalonej w postaci elektronicznej kopii pełnomocnictwa w terminie 3 dni, nie później niż dzień przed terminem licytacji. Wezwania dokonuje się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

§ 4. Licytant, który licytuje we własnym imieniu i nie ma obowiązku złożenia  rękojmi, może przystąpić do przetargu aż do momentu jego zakończenia. 

§ 5. Komornik potwierdza fakt złożenia rękojmi, podania danych lub złożenia dokumentów, o których mowa w § 2 i 3, niezwłocznie po ich otrzymaniu, poprzez dopuszczenie licytanta do udziału w przetargu. O odmowie dopuszczenia do przetargu zawiadamia się zainteresowanego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego

Art. 8796 kpc

§ 1 Przetarg w drodze elektronicznej rozpoczyna się z chwilą określoną w obwieszczeniu o licytacji elektronicznej i kończy się w chwili wyznaczonej przez komornika.

[...]

§ 21. Jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia. 

 Art. 8797§ 3 kpc

Wierzyciel lub dłużnik mogą złożyć skargę na udzielenie przybicia w razie naruszenia przepisów o najniższej cenie nabycia, o przebiegu przetargu lub o wyłączeniu od udziału w przetargu – w terminie 3 dni od dnia obwieszczenia o udzieleniu przybicia w systemie teleinformatycznym. Skargę można złożyć za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o ile skarżący posiada w tym systemie konto.

Art. 8799 kpc

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w dniu następnym po doręczeniu zawiadomienia o przybiciu w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.  Za datę zapłaty ceny nabycia przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.
Komornik Sądowy

Łukasz Tarnawski

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Goślinowo, Goślinowo (wielkopolskie). Działka numer: 183/1

Goślinowo, 62-214, Goślinowo, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-10-23
e-licytacja
Cena wywołania: 183 420 zł
Cena oszacowania: 244 560 zł

Mieszkanie w miejscowości Gniezno, Świętokrzyska 2/15 (wielkopolskie)

Świętokrzyska 2/15, 62-200, Gniezno, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-10-23
e-licytacja
Cena wywołania: 145 500 zł
Cena oszacowania: 194 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Ostrów Wielkopolski, Siewna 10 (wielkopolskie)

Siewna 10, 63-400, Ostrów Wielkopolski, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2024-08-28
Cena wywołania: 150 243 zł
Cena oszacowania: 225 365 zł