Dodano dnia: 2022-03-09
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Jeleśnia, Plebańska (śląskie). Działki numer: 8080/3, 8093/4, 8093/9

Plebańska, 34-340, Jeleśnia, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Uproszczony
Data licytacji: 2022-04-12
Obszar działki: 0,2394 ha
Cena wywołania: 29 937 zł
Cena oszacowania: 39 917 zł
Wadium: 3 992 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Adriana Bidzińska Kancelaria Komornicza nr III w Żywcu zawiadamia na podstawie art. 1013(6) kpc w związku z art. 867 kpc , że w dniu 12-04-2022 r. o godz 10.00 w kancelarii Komornika odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej oznaczonej jako:
położona w miejscowości Jeleśnia, w gminie Jeleśnia, powiat żywiecki. Nieruchomość obj. KW BB1Z/xxxxxxxx/9, składa się z trzech działek ewidencyjnych o następujących numerach:
- 8080/3 -  powierzchni 0.0768ha
- 8093/4 – powierzchni 0.0800ha
- 8093/9 -  powierzchni 0.0826ha
Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi: 0.2394ha.

Działki stanowią łąki, tereny porośnięte trawą, przeznaczone w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego w pod tereny rolne: R-7 i  R-8

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 39.917,00 zł
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 29.937,75 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 3.991,70 zł najpóźniej w dniu poprzedazjącym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem.
Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Sprzedaż nie jest opodatkowana podatkiem VAT.

Nabywca zobowiązany jest uiścić podatek PCC zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy z dnia 09-09-2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych .

rachunek bankowy do wpłaty:10 1050 1070 1000 0090 9222 0533 ING Bank Śląski S.A.


K O M O R N I K   S Ą D O W Y


Adriana Bidzińska

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Gilowice, Gilowice (śląskie). Działki numer: 4236, 1091, 4242

Gilowice, 34-322, Gilowice, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-10
Cena wywołania: 46 200 zł
Cena oszacowania: 61 600 zł

Mieszkanie w miejscowości Bielsko-Biała, Józefa Mireckiego 20A/1 (śląskie)

Józefa Mireckiego 20A/1, 43-300, Bielsko-Biała, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-17
Cena wywołania: 341 142 zł
Cena oszacowania: 454 856 zł

Dom w miejscowości Poręba, Wolności 82A (śląskie). Działka numer: 6430/1

Wolności 82A, 42-480, Poręba, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-02-21
Cena wywołania: 290 175 zł
Cena oszacowania: 386 900 zł