Dodano dnia: 2022-01-24
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Jędrzejewo, Jędrzejewo (wielkopolskie). Działka numer: 569

Jędrzejewo, 64-713, Jędrzejewo, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Uproszczony
Data licytacji: 2022-02-08
Obszar działki: 0,7300 ha
Cena wywołania: 6 450 zł
Cena oszacowania: 12 900 zł
Wadium: 1 290 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia


                                           OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI W TRYBIE UPROSZCZONYM NIERUCHOMOŚCI 
                                                                       nr KW 11511   [NKW: PO2T/xxxxxxxx/9]

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Trzciance Tadeusz Czarnecki na podstawie art. 10136 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  08 lutego 2022r o godz. 09:30 w budynku w : Kancelarii Komornika ul. Chopina 10 64-980 Trzcianka, odbędzie się druga licytacja  nieruchomości  stanowiącej gruntowej niezabudowanej  stanowiącej działkę gruntową nr 569 o obszarze 0,7300ha, położoną w Jędrzejewie gmina Czarnków, zapisaną w księdze wieczystej Kw Nr PO2T/xxxxxxxx/9 Wydziału Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie Sądu Rejonowego w Trzciance. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej stanowiącej drogę utwardzoną. Działka nie jest objęta planem miejscowym. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków stanowi teren obszarów zabudowanych oraz rolniczej przestrzeni produkcyjnej wsi zlokalizowanych wzdłuż doliny rzeki Noteci. Są to grunty orne w klasie bonitacyjnej RIVb i RV.
Lokalizacja bardzo korzystna. Zagospodarowanie działki – nie uprawiana rolniczo, porośnięta wysokimi chwastami. Wskaźnik bonitacji gruntów WBG = 0,58 określony jako średni.
Sprzedaży podlega udział w wysokości 1/2 w nieruchomości Kw Nr PO2T/xxxxxxxx/9 należący do dłużnika.
Suma oszacowania udziału w wysokości 1/2 w nieruchomości wynosi 12 900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 6 450,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 290,00zł  najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację tj. do dnia 07 lutego 2022r do godziny 15:30,  na konto  komornika:
BS w Czarnkowie 88 8951 0009 5501 0836 2000 0010 
Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej niż pięćset złotych, przy czym reszta winna być zapłacona do godziny osiemnastej dnia następnego (jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy)  na rachunek komornika   BS w Czarnkowie 88 8951 0009 5501 0836 2000 0010 .
Niezapłacenie ceny nabycia w zakreślonym terminie skutkuje nałożenie na nabywcę obowiązku zapłaty 1/10 sumy nabycia ( art.872§3 Kpc) oraz uchyleniem przybicia.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Nabycie nieruchomosci do majątku wpólnego uzależnione jest od zgody współmałżonka.  
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
  Zainteresowani mogą  oglądać nieruchomość do dnia licytacji po uprzednim skontaktowaniu się z Komornikiem,( pod nr tel. 672552451 lub emailowym trzcianka.czarnecki@komornik.pl) oraz przeglądać operat szacunkowy biegłego sądowego w Kancelarii Komornika, w dni powszednie od godz. 7.30 do 15.30 . 

     Ponadto zawiadamiam, że pozostały udział w wysokości 1/2 części wyżej wymienionej  nieruchomości jest zaoferowany do sprzedaży przez Syndyka ul.  Bułgarska 57/19 , 60-320 Poznań (tel.888 105 335)

Jednocześnie zawiadamiam, że licytacja odbędzie się zgodnie z obostrzeniami sanitarnymi wynikającymi z trwającej nadal epidemi SARS-COV 2 . Osoby chcąc uczestniczyć w licytacji winny mieć założone maski zasłaniające usta i nos ( zdjęte tylko na chwile w celu identyfikacji do licytacji) oraz rękawiczki. 

                                                                                                 Komornik Sądowy

                                                                                                 Tadeusz Czarnecki

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Chwałkowo, Chwałkowo 5/4 (wielkopolskie)

Chwałkowo 5/4, 63-000, Chwałkowo, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-16
Cena wywołania: 111 750 zł
Cena oszacowania: 149 000 zł

Dom w miejscowości Cichowo, Osiedle Brzozowy Gaj 13 (wielkopolskie). Działka numer: 90/16

Osiedle Brzozowy Gaj 13, 64-010, Cichowo, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-19
Cena wywołania: 454 725 zł
Cena oszacowania: 606 300 zł

Mieszkanie w miejscowości Rogoźno, Osiedle Przemysława II 20/19 (wielkopolskie)

Osiedle Przemysława II 20/19, 64-610, Rogoźno, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-18
Cena wywołania: 167 378 zł
Cena oszacowania: 223 170 zł