Dodano dnia: 2022-01-27
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Jaworzno, ul. Leszczynowa (śląskie). Działka numer: 15/2

ul. Leszczynowa, 43-600, Jaworzno, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-18
Sygnatura: KM 460/20
Obszar działki: 0,0499 ha
Cena wywołania: 16 267 zł
Cena oszacowania: 24 400 zł
Wadium: 2 440 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie

Marta Płocińska

Kancelaria Komornicza, Inwalidów Wojennych 14, Jaworzno, 43-600 Jaworzno

tel. 32 7525288 / fax.

Sygnatura: KM 460/20

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie Marta Płocińska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-03-2022 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Jaworznie z siedzibą przy Grunwaldzka 28, 43-600 Jaworzno, pokój 2, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Ciężkowice , 43-600 Jaworzno, dla której SĄD REJONOWY JAWORZNO V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1J/xxxxxxxx/5.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość zajmuje powierzchnię 0,0499ha (499m2). Kształt działki zbliżony do kwadratu o wymiarach około 21 m szerokości i około 23 m długości. Teren działki o stosunkowo jednorodnej rzeźbie terenu, pokryty roślinnością nieurządzoną. Działka nie jest wyposażona w jakiekolwiek urządzenia infrastruktury technicznej, jak również nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Wg treści księgi wieczystej, jako sposób korzystania z nieruchomości wskazano grunty orne (R). Zgodnie z przepisem art. 2a ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 o kształtowaniu ustroju rolnego - przepisów powyższej ustawy nie stosuje się do nabycia nieruchomości w toku postępowania egzekucyjnego i upadłościowego. Rodzaj użytków i klasa: RV. Objęta opisem i oszacowaniem nieruchomość położona jest na obszarze, dla którego zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ciężkowice” w Jaworznie przyjętego uchwałą nr XLVI/620/2010, Rady Miasta w Jaworznie z dnia 29 czerwca 2010 roku, są następujące: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - symbol planu: 76 MN. Nieruchomość w chwili zajęcia stanowiła własność dłużnika Roberta Dudek. Po zajęciu nieruchomości - dłużnik w drodze umowy darowizny dokonał przeniesienia prawa własności nieruchomości na rzecz osob trzecich. Dalsze czynności względem zajętej nieruchomości są podejmowane w oparciu o przepis art. 930 § 1 k.p.c., zgodnie z którym rozporządzenie nieruchomością po jej zajęciu nie ma wpływu na dalsze postępowanie. Nabywca może uczestniczyć w postępowaniu w charakterze dłużnika. W każdym razie czynności egzekucyjne są ważne tak w stosunku do dłużnika, jak i w stosunku do nabywcy.

Suma oszacowania wynosi 24 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 16 266,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 440,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Tychach 26 1020 2528 0000 0202 0106 5135.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Marta Płocińska

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Jaworzno, Wielki Dół (śląskie). Działki numer: 676, 675

Wielki Dół, 43-608, Jaworzno, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-15
Cena wywołania: 21 595 zł
Cena oszacowania: 43 190 zł