Dodano dnia: 2022-01-12
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Jawiszowice, Mostowa (małopolskie). Działki numer: 90/2, 91

ul. Mostowa, 36-626, Jawiszowice, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Uproszczony
Data licytacji: 2022-03-08
Sygnatura: V Km 3447/20
Obszar działki: 0,5024 ha
Cena wywołania: 11 158 zł
Cena oszacowania: 14 877 zł
Wadium: 1 488 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu
Dariusz Szydłowski - Kancelaria Komornicza V w Oświęcimiu
32-600 Oświęcim, ul.  Wł. Jagiełły 32
tel/FAX: (+48) 33 848 50 64  tel/SMS: (+48) 538 357 670  
email: oswiecim.szydlowski@komornik.pl
www.oswiecim.komornik.pl 
Konto: ING B.Śl. S.A. nr: 96 1050 1344 1000 0090 9219 4043 
Sygn. akt V Km 3447/20
Oświęcim dnia 12.01.2022  r.


*0022011200021*


O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Dariusz Szydłowski Kancelaria Komornicza w Oświęcimiu z/s kancelarii w  Oświęcimiu przy ul. Wł. Jagiełły 32 zawiadamia, że w sprawie egzekucyjnej p-ko dłużnikowi JURAS WIESŁAW przystąpi w dniu 08.03.2022r. o godz. 11:00 w siedzibie Kancelarii Komornika przy ul. Jagiełły 32, Oświęcim 32-600 do:


P I E R W S Z E J    L I C Y T A C J I


nieruchomości gruntowej niezabudowanej objętej KW Nr KR1E/xxxxxxxx/8 złożonej z działek nr 90/2 i 91 o łącznej powierzchni 0,5024 ha. Nieruchomość położona w Jawiszowicach 32-626 w rejonie ul. Trzciniec, gmina Brzeszcze, powiat oświęcimski, województwo małopolskie. 


Nieruchomość oszacowana została na kwotę 14 877,00 zł. 

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 sumy oszacowania, tj. kwotę 11 157,75 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć Komornikowi rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania nieruchomości tj. kwotę 1 487,70 zł


Opisaną rękojmię należy złożyć Komornikowi w jeden z następujących sposobów: 


– gotówką w Kancelarii Komornika, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację;
– przelewem na rachunek bankowy Komornika Dariusza Szydłowskiego w: 
ING Bank Śląski SA nr 96 1050 1344 1000 0090 9219 4043
(uznanym najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację)
Nieruchomość można oglądać w okresie dwóch tygodni przed planowaną licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości oraz akta sprawy znajdują się do wglądu w kancelarii komornika, a na 7 dni przed licytacją w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Oświęcimiu. Dodatkowe informacje można uzyskać w Kancelarii Komornika oraz na stronach internetowych: www.oswiecim-komornik.pl, www.ikomornik.pl, www.licytacje.komornik.pl, @ Sądu Rejonowego w Oświęcimiu.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy nieruchomości bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych 
i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


Zdjęcia przedmiotowej nieruchomości znajduja się na stronie internetowej kancelarii: www.oswiecim-komornik.pl. Szczegółowych informacji o licytacji udziela sekretariat kancelarii komornika – tel. 33 848 50 64  /  tel. kom. 538 357 670.K O M O R N I K 
Dariusz Szydłowski


Pouczenie: 
Na podstawie przepisów Ustawy z dn. 09-09-2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, nabycie nieruchomości we wskazanym trybie może skutkować obowiązkiem prawnopodatkowym PCC. Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają orzeczenia sądów – jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne w postaci umowy sprzedaży rzeczy (art. 1 ust. 1 pkt. 3 Ustawy). Zgodnie z art. 4 pkt. 1 Ustawy, obowiązek podatkowy ciąży przy umowie sprzedaży na kupującym oraz powstaje on z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia Sądu, tj. Postanowienia Sądu o przysądzeniu własności nieruchomości (art. 3 ust. 1 pkt. 3).

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Jawiszowice, Jawiszowice (małopolskie). Działki numer: 10/1, 11/4, 2559/6, 2575/13

Jawiszowice, 36-626, Jawiszowice, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-07-17
e-licytacja
Cena wywołania: 217 976 zł
Cena oszacowania: 435 952 zł