Dodano dnia: 2022-03-18
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Jatne, Jatne (mazowieckie). Działka numer: 192/7

Jatne, 05-430, Jatne, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-05-23
Sygnatura: Km 800/20
Obszar działki: 0,4039 ha
Cena wywołania: 94 286 zł
Cena oszacowania: 125 714 zł
Wadium: 12 572 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Otwocku
Elżbieta Adamska-Śmigrodzka
Kancelaria Komornicza numer I w Otwocku
05-400 Otwock ul.Andriollego 34 lok.8
tel. 22 779-32-35  e-mail: otwock.adamska@komornik.pl
www.komornikotwock.pl
  Km 800/20


 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW WA1O/xxxxxxxx/7


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku Elżbieta Adamska-Śmigrodzka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  23-05-2022r. o godz.10:40  w budynku Sądu Rejonowego w Otwocku mającego siedzibę przy Otwock, ul. Armii Krajowej 2 w sali nr 3, odbędzie się pierwsza licytacja udziału wynoszącego 1/2  części nieruchomości  należącego  do dłużnika **** ******** położonego: 05-430 Celestynów, Jatne, dla której  Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW WA1O/xxxxxxxx/7   


Przedmiot licytacji stanowi nieruchomość gruntowa składająca się z działki ew. nr 192/7 o powierzchni 4039 m2 położonej w miejscowości Jatne, obręb 0005 gmina Celestynów. Działka ew. 192/7 jest niezabudowana, niezagospodarowana i stanowi grunty zadrzewione i zakrzewione. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest wspólna Księga Wieczysta nr WA1O/xxxxxxxx/7, przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Otwocku. Dz.ew. 192/7 posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej,  stanowiącej dz.ew. 194/11 dla której jest prowadzona księga  wieczysta WA1O/xxxxxxxx/0. Właścicielem drogi jest gmina Celestynów.Nieruchomość gruntowa dz.ew nr 192/7 o powierzchni 4039 m2 położona w  miejscowości Jatne, obręb 0005 w gminie Celestynów. Działka w stanowi tereny gruntów zadrzewionych i zakrzewionych. Sąsiedztwo nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej oraz tereny niezabudowane zadrzewione. Najbliższe zabudowania na sąsiedniej działce w obrębie Dyzin oraz dwie działki dalej w obrębie Jatne. Dojazd do nieruchomości z drogi gminnej o nawierzchni nieutwardzonej. Na odcinku dobiegającym do działki droga fizycznie nie urządzona. Droga porośnięta drzewami i krzewami. Działka posiada kształt wydłużonego prostokąta o wymiarach ok 46 m szerokości oraz od ok 86 do ok 89 m długości. Działka jest nieogrodzona, niezabudowana, niezagospodarowana, teren działki podmokły. Bezpośrednio przy granicy działki przebiega rów melioracyjny. Działka jest obecnie porośnięta drzewami i krzewami. Działka obecnie nie posiada bezpośredniego dostępu do infrastruktury technicznej. Na działce nie wykonywanych przyłączy. W drodze ew. 194/11 znajduje się infrastruktura w postaci: energii elektrycznej oraz gazu ziemnego, jednakże najbliższe przyłącza infrastruktury zlokalizowane są w odległości ok 150 m od działki. Znajdują się one na wysokości dz.ew. 192/5. Działka jest nieogrodzona, niezabudowana, niezagospodarowana, teren działki podmokły
 Budowle i inne urządzenia ze wskazaniem ich przeznaczenia: BRAK Działka jest nieogrodzona, niezabudowana, niezagospodarowana, teren działki podmokły
Suma oszacowania nieruchomości wynosi 125 714,00zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4  sumy oszacowania i wynosi    94 285,50zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12571,40zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
PKO BP SA 12  O. Warszawa 53 10201127 0000 1302 0167 5354 . 
Uprasza się o wpłaty wadium w dniach 19.05.2022   r. oraz 20.05.2022  r.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.


W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00  do godz.16:00 oraz przeglądać w    Sądzie Rejonowym w Otwocku przy Otwock, ul. Armii Krajowej 2  Biuro Obsługi Interesanta, Czytelnia akt  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego (sygn. akt I Co 515/21). 


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2000 nr 86 poz. 959 z póź. zm.) czynność sprzedaży obciążona jest podatkiem PCC. 


Po myśli art. 305 § 2 kodeksu karnego kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.


 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Jatne, Jatne (mazowieckie)

Jatne, 05-430, Jatne, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2024-01-17
e-licytacja
Cena wywołania: 1 015 500 zł
Cena oszacowania: 1 354 000 zł