Dodano dnia: 2022-03-17
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Jasień, ul. Jodłowska (małopolskie). Działka numer: 880/5

ul. Jodłowska, 32-800, Jasień, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-05-05
Sygnatura: KMP 20/20, KM 1437/21
Obszar działki: 0,1814 ha
Cena wywołania: 67 454 zł
Cena oszacowania: 89 938 zł
Wadium: 8 994 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Brzesko, dnia 2022-03-16 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzesku 
Andrzej Tesarski Kancelaria Komornicza nr III w Brzesku
32-800 Brzesko ul.  Kościuszki 6
brzesko.tesarski@komornik.pl
Sygn.akt KMP 20/20, KM 1437/21 
W odpowiedzi podać: sygn. akt KMP 

O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzesku Andrzej Tesarski Kancelaria Komornicza nr III w Brzesku  zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 5 maja 2022 r. o godz. 10:30 w sali nr 217 Sądu Rejonowego w Brzesku odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

Nieruchomości stanowiącej własność dłużnika **** ******** położonej w miejscowości: Jasień, gm.ina Brzesko, powiat brzeski, woj. małopolskie. 
Dla przedmiotowej nieruchomości położonej w miejscowości Jasień prowadzona jest  przez Sąd Rejonowy w Brzesku Księga Wieczysta o numerze: TR1B/xxxxxxxx/4.
Działka gruntu o numerze ewidencyjnym 880/5 posiada powierzchnię 1814 m2. Kształt działki korzystny regularny trapez umożliwiający racjonalne zagospodarowanie. Teren płaski. Uzbrojenie terenu stanowi sieć elektryczna oraz sieć kanalizacyjna. Działka przylega bezpośrednio do drogi asfaltowej z urządzonym zjazdem. Działka jest niezabudowana i nie ogrodzona. Działka porośnięta chwastami.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 89.938,00 zł. 
(Słownie: osiemdziesią dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem złotych)
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj.: 67.453,50 zł.           
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania  tj.: 8.993,80 zł. 
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w kancelarii komornika, na rachunek bankowy komornika nr: 88 2030 0045 1110 0000 0419 4450 Bank BNP Paribas SA lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.
Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 10:00 do 18:00, zaś akta sprawy z elaboratem szacunkowym tej nieruchomości znajdują się do wglądu w siedzibie kancelarii komornika przy ul. Kościuszki 6, 32-800 Brzesko. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. 
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik informuje,  że w związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000r. (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn.zm.) od dnia 01.01.2016r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

K  O  M  O  R  N  I  K
   Andrzej Tesarski


POUCZENIE: 
Strony i ich przedstawiciele mają obowiązek zawiadomić organ egzekucyjny o każdej zmianie swego miejsca zamieszkania. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia (art.136 kpc). 
Komornik zawiadamia: 
posiedzenie odbywa się w reżimie sanitarnym, co oznacza, iż: 
- przy wejściu do budynku Sądu dokonywany jest pomiar temperatury ciała,
- przy wejściu do budynku Sądu, a także na salę sądową może wejść tylko strona w rękawiczkach jednorazowych i maseczce zakrywającej nos i usta, - przed wejściem na salę sądową należy oczekiwać w oznaczonym miejscu, nie przemieszczać się, zachować odstęp 2 m od innych osób, 
- jeżeli strona w ciągu ostatnich 2-ch tygodni miała kontakt z osobą zakażoną koronawirusem lub nosicielem, albo wrócił z zagranicy, należy o tym poinformować Sąd telefonicznie celem ustalenia innego terminu posiedzenia, 
- jeżeli strona wykazuje objawy chorobowe (podwyższona temperatura ciała, kaszel, ból głowy, ból gardła itp.) należy o tym poinformować Sąd telefonicznie celem ustalenia innego terminu posiedzenia. 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Tarnów, ul. Głowackiego 68 (małopolskie). Działka numer: 1

ul. Głowackiego 68, 33-110, Tarnów, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-11
Cena wywołania: 36 771 zł
Cena oszacowania: 49 028 zł

Dom w miejscowości Ostrężnica, Ostrężnica (małopolskie). Działka numer: 797/4

Ostrężnica, 32-327, Ostrężnica, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-08
Cena wywołania: 264 334 zł
Cena oszacowania: 352 445 zł

Dom w miejscowości Kokotów, Kokotów 380 (małopolskie). Działka numer: 586/2

Kokotów 380, 32-002, Kokotów, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-04
Cena wywołania: 336 000 zł
Cena oszacowania: 448 000 zł