Dodano dnia: 2022-01-12
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Jana Matejki, Jana Matejki 104B (śląskie). Działki numer: 96/20, 101/20, 113/20, 114/20, 115/20, 117/20

ul. Jana Matejki, 44-337, Jana Matejki, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Uproszczony
Data licytacji: 2022-02-02
Sygnatura:  KM 8521/15
Obszar działki: 0,9945 ha
Cena wywołania: 48 000 zł
Cena oszacowania: 96 000 zł
Wadium: 9 600 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia
 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju

Adam Mika

Kancelaria Komornicza, 1-go Maja 20, Jastrzębie-Zdrój

tel. 32 4762022 / fax. 32 4762022

Sygnatura: KM 8521/15

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Adam Mika Kancelaria Komornicza nr III w Jastrzębiu-Zdroju zawiadamia na podstawie art. 1013[6] k.p.c w zw. z art. 867 kpc w trybie uproszczonej egzekucji z nieruchomości w sprawie egzekucyjnej p-ko dłużnikowi Rąbalski Sławomir, że w dniu 02.02.2022 r. o godz. 15:00 w kancelarii komornika przystąpi do

D R U G I E J    L I C Y T A C J I


udziału 1/3 w prawie własności nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Jastrzębie-Zdrój przy ul. Matejki (bez numeru), posiadającej założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju nr GL1J/xxxxxxxx/5. Nieruchomość składa się z działek o numerach:
113/20, 114/20, 115/20, 96/20, 117/20 (działki budowlane o symbolu  MNR w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego) oraz działki 101/20 (działka rolna  w  miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego). Łączna powierzchnia całej nieruchomości wynosi 0.9945 ha.
Nieruchomość oszacowana została na kwotę 288.000,00 zł, natomiast udział dłużnika oszacowany został na sumę 96 000,00 zł. Cena wywołania udziału dłużnika w powyższej licytacji wynosi jedną drugą sumy oszacowania, tj. kwotę 48 000,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć komornikowi rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania tj. kwotę 9 600,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w jeden z następujących sposobów: 
- przelewem na rachunek bankowy komornika ING Bank Śląski: 27 1050 1605 1000 0022 6067 5810; 
- w postaci książeczki oszczędnościowej złożonej w kancelarii komornika, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed planowaną licytacją.
Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia. 
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy nieruchomości bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 Komornik Sądowy

 

Adam Mika

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Cieszyn, Świętego Jerzego 7/22 (śląskie)

Świętego Jerzego 7/22, 43-400, Cieszyn, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-31
e-licytacja
Cena wywołania: 161 175 zł
Cena oszacowania: 214 900 zł

Mieszkanie w miejscowości Zabrze, Kołobrzeska 22/3 (śląskie)

Kołobrzeska 22/3, 41-808, Zabrze, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-11
Cena wywołania: 119 517 zł
Cena oszacowania: 179 276 zł

Grunt w miejscowości Bronów, Alojzego Czyża (śląskie). Działka numer: 1384/2

Alojzego Czyża, 43-502, Bronów, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-19
Cena wywołania: 122 264 zł
Cena oszacowania: 163 019 zł