Dodano dnia: 2022-03-10
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Jamno, Jamno (łódzkie). Działki numer: 22, 76, 107, 452, 657, 724

Jamno, 99-400, Jamno, (woj. łódzkie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-04-12
Sygnatura: KMP 45/07
Obszar działki: 4,567 ha
Cena wywołania: 1 697 zł
Cena oszacowania: 135 760 zł
Wadium: 13 576 zł

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Łowiczu

Marek Cichal

Kancelaria Komornicza, Chopina 7, Łowicz, 99-400 Łowicz

tel. (46) 8376103 / fax. (46) 8300802

Sygnatura: KMP 45/07

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łowiczu Marek Cichal na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-04-2022 o godz. 09:15 w budynku Sądu Rejonowego w Łowiczu z siedzibą przy Kaliska 1/3, 99-400 Łowicz, pokój III, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy , Jamno, 99-400 Łowicz , dla której Sąd Rejonowy w Łowiczu prowadzi księgę wieczystą o numerze -.
Opis nieruchomości:
ułamkowej tj. 2/120 części nieruchomości położonej w obrębie Jamno, gmina Łowicz, działki 22, 76, 107, 452, 657, 724, o łącznej pow. 4,567 ha, należącej do **** *** na podstawie AWZ ON 451/729/74, Postanowienia INS 275/09, Postanowienia Sądu NS 219/97.

Cała nieruchomość jest oszacowana na kwotę 135.760,00 zł
Wartość ułamkowej tj. 2/120 części nieruchomości jest oszacowana na kwotę 2.262,67 zł
Cena wywołania ułamkowej tj. 2/120 części wynosi  1.697,00 zł (3/4)
Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kwocie 226,27 zł (10 % sumy oszacowania  2/120 części nieruchomości). Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu 84 9288 0001 0003 4672 2000 0010.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać protokół opisu i oszacowania - sygn. akt I Co 333/21  w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Marek Cichal

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Zgierz, 1 Maja 34B/4 (łódzkie)

1 Maja 34B/4, 95-100, Zgierz, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-19
Cena wywołania: 148 200 zł
Cena oszacowania: 222 300 zł

Dom w miejscowości Włyń, Włyń (łódzkie). Działki numer: 2170, 2171, 1795

Włyń, 98-290, Włyń, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-13
Cena wywołania: 8 402 zł
Cena oszacowania: 361 328 zł

Grunt w miejscowości Wojciechów, Wojciechów (łódzkie). Działki numer: 74, 75

Wojciechów, 97-570, Wojciechów, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-10
Cena wywołania: 73 183 zł
Cena oszacowania: 109 774 zł