Dodano dnia: 2021-12-02
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Jagatowo, Jagatowo (pomorskie). Działka numer: 144/4

Jagatowo, 83-050, Jagatowo, (woj. pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-01-12
Obszar działki: 1,1459 ha
Cena wywołania: 258 750 zł
Cena oszacowania: 345 000 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku
Bartłomiej Wojtaszek
Kancelaria Komornicza nr XVII w Gdańsku
80-866 Gdańsk ul. Gdyńskich Kosynierów 10/2

Km 1621/19
  

OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE ART. 1013 Z IND. 6 KPC
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Bartłomiej Wojtaszek na podstawie przepisu art. 867 w zw. z art. 10136 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-01-2022 r. o godz. 12:00 w kancelarii komornika pod adresem: 80-866 Gdańsk, ul. Gdyńskich Kosynierów 10/2 odbędzie się:
 pierwsza licytacja 
nieruchomości  gruntowej stanowiącej niezabudowaną działkę ewidencyjną nr 144/4 o powierzchni 11 459 m2 położonej w miejscowości Jagatowo, obręb nr 0012, w gminie Pruszcz Gdański, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1G/xxxxxxxx/7, w sprawie przeciwko dłużnikowi: *** *****. Działka ma kształt prostokąta, jest zadrzewiona i zakrzewiona. Dojazd drogą gruntową. 
Suma oszacowania wynosi 345 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi  258 750,00zł.
Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania tj. 34 500,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika: ING Bank Śląski SA 79 10501764 1000 0092 5593 6610.
Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w zw. z art. 10136 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.
Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika protokół opisu i oszacowania nieruchomości.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik Sądowy
Bartłomiej Wojtaszek


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Łąg-Kolonia, Łąg-Kolonia (pomorskie). Działka numer: 356/13

Łąg-Kolonia, 89-652, Łąg-Kolonia, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-08-01
Cena wywołania: 48 150 zł
Cena oszacowania: 64 200 zł

Dom w miejscowości Siecie, Siecie 17 (pomorskie). Działka numer: 239

Siecie 17, 76-214, Siecie, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-08-08
Cena wywołania: 232 244 zł
Cena oszacowania: 309 658 zł

Mieszkanie w miejscowości Tczew, Kazimierza Przerwy-Tetmajera 1A/16 (pomorskie)

Kazimierza Przerwy-Tetmajera 1A/16, 83-110, Tczew, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-09-11
e-licytacja
Cena wywołania: 177 300 zł
Cena oszacowania: 236 400 zł