Dodano dnia: 2022-02-28
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Huta Poręby, Huta Poręby (podkarpackie). Działka numer: 344

Huta Poręby, 36-069, Huta Poręby, (woj. podkarpackie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-04-05
Sygnatura: KM 530/19
Obszar działki: 0,3746 ha
Cena wywołania: 7 066 zł
Cena oszacowania: 10 600 zł
Wadium: 1 060 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Brzozowie

Anetta Paszkowska

Kancelaria Komornicza, Armii Krajowej 2, Brzozów, 36-200 Brzozów

tel. 13 43 418 61 / fax. 13 43 418 61

Sygnatura: KM 530/19

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzozowie Anetta Paszkowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-04-2022 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Brzozowie z siedzibą przy 3-go Maja 2A, 36-200 Brzozów, pokój 10, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej w miejscowości ,Huta Poręby, 36-245 Nozdrzec dla której SĄD REJONOWY BRZOZÓW IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KS1B/xxxxxxxx/0.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość stanowi działka nr ew. 344 o pow. 0,3746 ha położona na terenach rolnych, niezabudowana, w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości niezabudowanych rolnych oraz leśnych. Kształt działki zbliżony do rombu, w dniu oględzin uprawiana i zasiana, teren lekko pochyły, ogrodzona elektrycznym pastuchem wraz z sąsiednimi działkami. Bezpośrednie sąsiedztwo działki stanowią nieruchomości rolne tj. w części północnej i południowej działki rolne, we wschodniej graniczy z lasem, a zachodnim bokiem z nieutwardzoną drogą dojazdową. Stanowi wg rejestru gruntów nastepujące rodzaje użytków rolnych: pastwiska trwałe - klasa bonitacji - PsIV, powierzchnia 0,3746 ha.

Suma oszacowania wynosi 10 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 7 066,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 060,00 zł.

 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna I Oddział w Krośnie 62 1240 2311 1111 0010 9625 4737.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Licytanci biorący udział w licytacji nieruchomości pozostający w związku małżeńskim, a stawający na licytację bez małżonka i nabywający nieruchomość do majątku wspólnego powinni posiadać pełnomocnictwo małżonka do nabycia tej nieruchomości na licytacji oraz uzyskać zgodę drugiego małżonka na nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym (art. 977 kpc). Licytanci w przypadku nabywania licytowanej nieruchomości do majątku objętego małżeńską wspólnością ustawową powinni posiadać odpis skróconego aktu małżeństwa. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a nabywające nieruchomość ze swojego majątku odrębnego i na rzecz majątku odrębnego winni przed licytacją przedłożyć oświadczenie małżonka, że posiadają majątek odrębny.

 

Komornik Sądowy

Anetta Paszkowska

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Bratkowice, Bratkowice (podkarpackie). Działka numer: 1358

Bratkowice, 36-055, Bratkowice, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-02-15
e-licytacja
Cena wywołania: 19 908 zł
Cena oszacowania: 26 544 zł

Grunt w miejscowości Rudna Wielka, Rudna Wielka (podkarpackie). Działka numer: 731/7

Rudna Wielka, 36-054, Rudna Wielka, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-28
e-licytacja
Cena wywołania: 9 000 zł
Cena oszacowania: 18 000 zł

Dom w miejscowości Obarzym, Obarzym 103 (podkarpackie). Działki numer: 234/2, 234/1, 234/5

Obarzym 103, 36-204, Obarzym, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-22
e-licytacja
Cena wywołania: 58 509 zł
Cena oszacowania: 78 012 zł