Dodano dnia: 2021-12-29
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Hureczko, Hureczko (podkarpackie). Działka numer: 46/3

Hureczko, 37-731, Hureczko, (woj. podkarpackie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Uproszczony
Data licytacji: 2022-01-26
Sygnatura:  Km 1383/19
Obszar działki: 0,2464 ha
Cena wywołania: 39 000 zł
Cena oszacowania: 78 000 zł
Wadium: 7 800 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu

Paweł Skalniak

Kancelaria Komornicza, Mickiewicza 28, Przemyśl,  37-700 Przemyśl

tel. 16 6751386 / fax. 16 6751386

Sygnatura: Km 1383/19

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE UPROSZCZONYM


 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu na podstawie art. 1013§ 1 w zw. z art. 867 § 1 w zw. z art. 879i nast. ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-01-2022 o godz. 10:00 w kancelarii komornika odbędzie się druga licytacja:

 

- nieruchomości położonej przy  ,Hureczko,  37-705 Medyka, dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu (adres: ul. Mickiewicza 14, Przemyśl, 37-700 Przemyśl)  prowadzi księgę wieczystą o numerze PR1P/xxxxxxxx/8.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest na obszarze dla którego brak jest obowiązujących ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie zapisem Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Medyka uchwalonego Uchwałą Rady Gminy w Medyce XIII/167/2020 x dnia 29.04.2020 r., przedmiotowa nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym M z zapisem : „tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności”. Nieruchomość położona jest w odległości około 900 m od granicy miasta Przemyśla. Najbliższe sąsiedztwo stanowią działki zabudowane jednorodzinnymi domami mieszkalnymi oraz działki niezabudowane z możliwością zabudowy. Nieruchomość stanowi działkę nr 46/3 o powierzchni 0,2464 ha zaewidencjonowaną jako R III – grunty orne, położoną w miejscowości Hureczko, gmina Medyka, powiat przemyski , województwo podkarpackie. o kształcie wydłużonego trapezu od południa przechodząca w wąski pas (szerokości około 6 m i długości około 30 m ) stanowiący dojazd do działki z drogi asfaltowej przechodzącej przez miejscowość. Na działce znajduje się 6 krzewów porzeczek ( starszych niż 10 lat ), wiśnia, śliwa oraz 2 orzechy w wieku ponad 30 lat. Działka jest niezabudowana. Fizyczna granica pomiędzy działkami nr 46/4 i nr 46/3 nie jest zgodna z granicą pomiędzy działkami wynikającą z mapy ewidencyjnej lub mapy zasadniczej. Na działce 46/3 znajduje się ogrodzenie od strony zachodniej i północnej w postaci siatki na słupkach stalowych o szacunkowej długości około 37 mb. Ogrodzenie to jest przesunięte od 17 m do 32 m od strony południowej na teren działki nr 46/3. Właściciel działki nr 46/4 korzysta w sposób trwały z części działki nr 46/3. Część wschodnia działki nr 46/3 jest nieogrodzona. Skrajem wschodnim działki nr 46/3 biegnie prąd elektryczny, a w południowej części działki znajduje się studzienka kanalizacji sanitarnej. Na działce od wschodniej strony znajduje się również wiata drewniana oraz drewniany kurnik.

 

Suma oszacowania wynosi 78 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 39 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 800,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00.

 

Zgodnie z art. 8671§ 1 przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika, na rachunek bankowy komornika: BGŻ Centrala - Departament Operacji Krajowych 29 2030 0045 1110 0000 0237 0360 lub elektronicznie z użyciem systemu teleinformatycznego obsługującego licytacje publiczne.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Paweł Skalniak

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Mielec, Leopolda Staffa 15/32 (podkarpackie)

Leopolda Staffa 15/32, 39-300, Mielec, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-07-24
e-licytacja
Cena wywołania: 87 793 zł
Cena oszacowania: 131 689 zł

Grunt w miejscowości Błędowa Tyczyńska, Błędowa Tyczyńska (podkarpackie). Działka numer: 536/1

Błędowa Tyczyńska, 36-017, Błędowa Tyczyńska, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-08-16
e-licytacja
Cena wywołania: 45 000 zł
Cena oszacowania: 90 000 zł

Dom w miejscowości Żurawica, Ojca Świętego Jana Pawła II 35 (podkarpackie). Działki numer: 154/7, 154/13

Ojca Świętego Jana Pawła II 35, 37-710, Żurawica, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-08-09
e-licytacja
Cena wywołania: 124 875 zł
Cena oszacowania: 166 500 zł