Dodano dnia: 2022-02-07
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Horodysko, Horodysko (lubelskie). Działka numer: 53

Horodysko, 22-122, Horodysko, (woj. lubelskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-09
Sygnatura: KMP 101/10
Obszar działki: 1,7300 ha
Cena wywołania: 49 843 zł
Cena oszacowania: 66 458 zł
Wadium: 6 646 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie

Joanna Sawicka-Iwaniuk

Kancelaria Komornicza, Podwale 2A, Krasnystaw, 22-300 Krasnystaw

tel. 82 5762240 / fax. 82 5762240

Sygnatura: KMP 101/10

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie Joanna Sawicka-Iwaniuk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-03-2022 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Krasnymstawie z siedzibą przy Poniatowskiego 31, 22-300 Krasnystaw, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ,HORODYSKO, 22-122 LEŚNIOWICE, dla której SĄD REJONOWY W KRASNYMSTAWIE IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ZA1K/xxxxxxxx/0.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa położona w m. Horodysko, gm. Leśniowice składającej się z działki nr 53 o pow. 1,73 ha o przeznaczeniu podstawowym: grunty pod uprawy polowe

Suma oszacowania wynosi 66 458,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 49 843,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 645,80 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 90 1020 1563 0000 5002 0013 6911.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Wpłat rękojmi na rachunek bankowy Komornika  - 90 1020 1563 0000 5002 0013 6911 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Chełmie - można dokonywać najpóźniej na 2 dni przed terminem licytacji.

 

Komornik Sądowy

Joanna Sawicka-Iwaniuk

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Chojno Nowe Pierwsze, Chojno Nowe Pierwsze (lubelskie). Działka numer: 139

Chojno Nowe Pierwsze, 22-133, Chojno Nowe Pierwsze, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-19
Cena wywołania: 15 875 zł
Cena oszacowania: 21 167 zł

Mieszkanie w miejscowości Werbkowice, Szkolna 12/15 (lubelskie)

Szkolna 12/15, 22-550, Werbkowice, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-18
Cena wywołania: 166 500 zł
Cena oszacowania: 222 000 zł

Dom w miejscowości Lubartów, Farna 13 (lubelskie). Działka numer: 525/11

Farna 13, 21-100, Lubartów, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-16
Cena wywołania: 402 000 zł
Cena oszacowania: 536 000 zł