Dodano dnia: 2022-03-24
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Hamulka, Hamulka (podlaskie). Działki numer: 8/1, 31/3

Hamulka, 16-200, Hamulka, (woj. podlaskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Uproszczony
Data licytacji: 2022-04-27
Obszar działki: 7,0574 ha + 0,25 ha
Cena wywołania: 122 755 zł
Cena oszacowania: 163 674 zł
Wadium: 16 368 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Sokółce
Małgorzata Kostrycka
Kancelaria Komornicza nr II w Sokółce
16-100 Sokółka ul. Pocztowa 3
tel./fax 85 711 2483
dnia 24.03.2022
GKM 3/21, GKM 47/20, KM 1735/21

                                                            OBWIESZCZENIE  O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokółce Małgorzata Kostrycka na podstawie przepisu art. 867 w zw. z art. 10136 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27.04.2022 r. o godz. 11:00 
w kancelarii komornika pod adresem: Sokółka,  ul. Pocztowa 3
odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości   stanowiącej:
*działka ozn. nr 8/1 o powierzchni  7,0574 ha.,według ewidencji gruntów składa się z następujących użytków: RIVb – 1,1576 ha, RV – 1,7855 ha, RVI – 0,2700 ha, ŁIV – 0,0325 ha, ŁV – 0,4600 ha, ŁVI – 0,9700 ha, PsVI – 1,0084 ha, LsIV – 0,7934 ha, N – 0,5800 ha.Działka niezabudowana, o kształcie nieregularnym, w północnej oraz wschodniej części zadrzewiona (wydzielenia leśne), położona na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego – Otulina, obszarze specjalnej ochrony Ostoi Biebrzańskiej oraz Doliny Biebrzy. Teren bez znaczących deniwelacji terenu, z lekkim wzniosem w kierunku południowo-wschodnim. Dostęp do drogi publicznej zapewniony jest od strony wschodniej. Na terenie działki znajdują się dwa wydzielenia leśne. 
 położonej  pod adresem:  obręb 0007 Hamulka, gm. Dąbrowa Białostocka, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Sokółce prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BI1S/xxxxxxxx/0

Suma oszacowania wynosi 157 390,00  zł                          cena wywołania  wynosi  118 042,50 zł.

*działka ozn. nr 31/3,  o powierzchni 0,25 ha, według ewidencji gruntów składa się z następujących użytków: RV – 0,12 ha, RVI – 0,13 ha. Działka niezabudowana, o kształcie regularnym zbliżonym do prostokąta o długości granic: 32 m (północna), 79 m (wschodnia), 33 m (południowa) i 79 m (zachodnia), położona na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego – Otulina, obszarze specjalnej ochrony Ostoi Biebrzańskiej oraz Doliny Biebrzy. Teren bez znaczących deniwelacji terenu, z lekkim wzniosem w kierunku południowo-wschodnim. Na działce nie występuje zadrzewienie. Dostęp do drogi publicznej zapewniony jest od strony południowej drogą polną. 
położonej pod adresem: obręb 0007 Hamulka, gm. Dąbrowa Białostocka,dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Sokółce prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BI1S/xxxxxxxx/0.

Suma oszacowania wynosi 6 284,00  zł                          cena wywołania  wynosi  4 713,00 zł.

Cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Regionalny w Białymstoku 59102013320000110200373407
Zgodnie z treścią art.871 kpc nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, gotówką lub na rachunek komornika - wpłata lub uznanie rachunku komornika wpłaconą kwotą musi nastąpić w ciągu 30 minut od zakończenia przetargu, pod rygorem jego niezwłocznego wznowienia, przy czym opieszały nabywca nie może uczestniczyć w licytacji. Resztę ceny na którą zalicza się złożona rękojmia uiszcza się dnia następnego w kancelarii komornika do godz.15.30 lub na rachunek bankowy komornika wskazany powyżej do godz.18.00. Nabywca, który nie uiści w przypisanych terminach ceny w całości lub części traci prawa wynikające z przybicia. Jeżeli nabywca nie uiści w terminie, sumy przypadającej natychmiast po udzieleniu przybicia, komornik wznowi niezwłocznie przetarg tych samych nieruchomości, przy czym opieszały nabywca nie może uczestniczyć w licytacji.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w zw. z art. 10136 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym,
chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc w zw. z art. 10136 § 1 kpc).
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać protokół opisu i oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika sądowego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 Komornik Sądowy
 Małgorzata Kostrycka  

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Dubno, Dubno (podlaskie). Działka numer: 358

Dubno, 17-111, Dubno, (woj. podlaskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-19
Cena wywołania: 271 605 zł
Cena oszacowania: 407 408 zł

Dom w miejscowości Kuriany, Polna (podlaskie). Działki numer: 217/13, 217/11

Polna, 15-588, Kuriany, (woj. podlaskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-19
Cena wywołania: 408 272 zł
Cena oszacowania: 544 363 zł

Grunt w miejscowości Brzeziny, Brzeziny (podlaskie). Działki numer: 1622, 1639, 1220

Brzeziny, 19-104, Brzeziny, (woj. podlaskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-19
Cena wywołania: 98 250 zł
Cena oszacowania: 131 000 zł