Dodano dnia: 2022-03-29
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Grodziszczany, Grodziszczany (podlaskie). Działki numer: 267, 272/3, 272/4, 273

Grodziszczany, 16-200, Grodziszczany, (woj. podlaskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Uproszczony
Data licytacji: 2022-04-27
Obszar działki: 13,0820 ha
Cena wywołania: 75 156 zł
Cena oszacowania: 158 538 zł
Wadium: 15 854 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Sokółce
Małgorzata Kostrycka
Kancelaria Komornicza nr II w Sokółce
16-100 Sokółka ul. Pocztowa 3
tel./fax 85 711 2483
dnia 29.03.2022
Km 1208/21

                                  OBWIESZCZENIE  O PIERWSZEJ  LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokółce Małgorzata Kostrycka na podstawie przepisu art. 867 w zw. z art. 10136 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-04-2022 r. o godz. 13:00 
w kancelarii komornika pod adresem:
Sokółka,  ul. Pocztowa 3

odbędzie się pierwsza  licytacja nieruchomości   stanowiącej:

*udziału wynoszącego 5/8 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej działkę  ozn.nr 267 o powierzchni 0,47ha , według ewidencji gruntów składa się z następujących użytków RIVb – 0,40 ha, RV – 0,07 ha, położonej pod adresem: 16-200 Dąbrowa Białostocka, obręb Grodziszczany, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Sokółce prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BI1S/xxxxxxxx/7

suma  szacowania 5/8 części wynosi 7 784,00 zł cena wywołania 5/8 części wynosi 5 838,00zł

*udziału 5/8 niewydzielonej częsci nieruchomości stanowiącej działkę ozn. nr. 272/3 o powierzchni  5,4258 ha, według ewidencji gruntów składa się z następujących użytków Lzr-RIVb – 0,0631 ha, Lzr-RV – 0,0459 ha, N – 0,0927 ha, PsIV – 0,2020 ha, RIVa – 0,7345 ha, RIVb – 3,0052 ha, RV – 1,2824 ha, położonej pod adresem: 16-200 Dąbrowa Białostocka, obręb Grodziszczany, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Sokółce prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BI1S/xxxxxxxx/7

suma  szacowania 5/8 części wynosi 85 110,00 zł cena wywołania 5/8 części wynosi 63 832,50zł

*udziału wynoszącego 5/8 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej działkę  ozn.nr 272/4,  o powierzchni  4,2475 ha, według ewidencji gruntów składa się z następujących użytków Lzr-ŁVI – 0,1532 ha,  ŁVI – 1,2452 ha, PsIV – 2,3786 ha, PsV – 0,1072 ha, RIVa – 0,0625 ha, RIVb – 0,2331 ha, W-ŁVI – 0,0677 ha, położonej pod adresem: 16-200 Dąbrowa Białostocka, obręb Grodziszczany, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Sokółce prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BI1S/xxxxxxxx/7

suma  szacowania 5/8 części wynosi 58 329,00 zł cena wywołania 5/8 części wynosi 43 746,75zł

*udziału wynoszącego 5/8 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej działkę  ozn.nr 273 o powierzchni  1,05 ha, 
według ewidencji gruntów składa się z następujących użytków Lzr-PsV – 0,11 ha,  ŁVI – 0,22 ha, PsV – 0,67 ha, W-ŁIV – 0,03 ha, W-PsV – 0,02 ha, położonej pod adresem: 16-200 Dąbrowa Białostocka, obręb Grodziszczany, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Sokółce prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BI1S/xxxxxxxx/7

suma  szacowania 5/8 części wynosi 7 315,00 zł cena wywołania 5/8 części wynosi 5 486,25zł


Cena wywołania jest równa 75%   sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Regionalny w Białymstoku 59102013320000110200373407
Zgodnie z treścią art.871 kpc nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, gotówką lub na rachunek komornika - wpłata lub uznanie rachunku komornika wpłaconą kwotą musi nastąpić w ciągu 30 minut od zakończenia przetargu, pod rygorem jego niezwłocznego wznowienia, przy czym opieszały nabywca nie może uczestniczyć w licytacji. Resztę ceny na którą zalicza się złożona rękojmia uiszcza się dnia następnego w kancelarii komornika do godz.15.30 lub na rachunek bankowy komornika wskazany powyżej do godz.18.00. Nabywca, który nie uiści w przypisanych terminach ceny w całości lub części traci prawa wynikające z przybicia. Jeżeli nabywca nie uiści w terminie, sumy przypadającej natychmiast po udzieleniu przybicia, komornik wznowi niezwłocznie przetarg tych samych nieruchomości, przy czym opieszały nabywca nie może uczestniczyć w licytacji.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w zw. z art. 10136 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym,
chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc w zw. z art. 10136 § 1 kpc).
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać protokół opisu i oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika sądowego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

                                                                                                                                                    Komornik Sądowy
                                                                                                                                                  Małgorzata Kostrycka  

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Stryki, Stryki (podlaskie). Działka numer: 460

Stryki, 17-100, Stryki, (woj. podlaskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-12
Cena wywołania: 2 918 zł
Cena oszacowania: 3 890 zł

Mieszkanie w miejscowości Płociczno-Osiedle, Płociczno-Osiedle 1/1 (podlaskie)

Płociczno-Osiedle 1/1, 16-413, Płociczno-Osiedle, (woj. podlaskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-08
Cena wywołania: 74 200 zł
Cena oszacowania: 111 300 zł

Dom w miejscowości Jaziewo, Jaziewo (podlaskie). Działki numer: 11, 832, 833

Jaziewo, 16-310, Jaziewo, (woj. podlaskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-26
Cena wywołania: 230 853 zł
Cena oszacowania: 346 280 zł