Dodano dnia: 2021-11-25
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Goleniów, Rzemieślnicza 9 (zachodniopomorskie). Działka numer: 156/2

Rzemieślnicza 9, 72-100, Goleniów, (woj. zachodniopomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2021-12-15
Sygnatura:  KM 510/18
Obszar działki: 0,0364 ha
Cena wywołania: 253 200 zł
Cena oszacowania: 337 600 zł
Wadium: 33 760 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie

BARTŁOMIEJ BĄK

Kancelaria Komornicza, Szkolna 18, GOLENIÓW,  72-100 GOLENIÓW

tel. 914183388 / fax. 914183388

Sygnatura: KM 510/18
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie BARTŁOMIEJ BĄK na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-12-2021 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Goleniowie z siedzibą przy Kilińskiego 8, 72-100 GOLENIÓW, pokój 214,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy TRANS-MET sp. z o.o. położonej przy Rzemieślnicza 9, 72-100 Goleniów, dla której Sąd Rejonowy w Goleniowie Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Konstytucji 3 Maja 45, Goleniów, 72-100 Goleniów)  prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1O/xxxxxxxx/3.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość składająca się z działki gruntowej nr 156/2 o powierzchni 364 m2 będąca w użytkowaniu wieczystym zabudowana budynkiem biurowym stanowiącym od gruntu odrębną nieruchomość o pow. 208,46 m2.

Suma oszacowania wynosi 337 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 253 200,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 33 760,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PKO BP S.A. 71 1440 1143 0000 0000 1013 4005.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 13:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w siedzibie kancelarii, ul. Szkolna 18, 72-100 Goleniów.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

BARTŁOMIEJ BĄK

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Goleniów, Bohaterów Warszawy 14/2 (zachodniopomorskie)

Bohaterów Warszawy 14/2, 72-100, Goleniów, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-19
Cena wywołania: 222 450 zł
Cena oszacowania: 296 600 zł