Dodano dnia: 2022-03-16
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Gołębiew, Gołębiew Nowy 39 (łódzkie). Działka numer: 82

Gołębiew Nowy 39, 99-300, Gołębiew, (woj. łódzkie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-04-13
Sygnatura: Kmp 9/19
Obszar działki: 0,3000 ha
Cena wywołania: 147 600 zł
Cena oszacowania: 221 400 zł
Wadium: 22 140 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kutnie

Jolanta Kozielska

Kancelaria Komornicza, Grunwaldzka 3, Kutno, 99-300 Kutno

tel. (24) 3557455 / fax. (24) 3557456

Sygnatura: Kmp 9/19

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kutnie Jolanta Kozielska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  13-04-2022r. o godz.13:45 w budynku Sądu Rejonowego w Kutnie mającego siedzibę przy   ul. Staszica 3 w sali nr VII, odbędzie się druga licytacja nieruchomości zabudowanej należącej  do dłużnika **** ******** położonej w miejscowości Gołębiew, gm. Kutno, dla której  Sąd  Rejonowy w Kutnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW LD1K/xxxxxxxx/4 
stanowiącej:
Działka nr 82 - o powierzchni 0,30 ha, posiada przyłącze: wody z własnego ujęcia wodnego, sieci elektroenergetycznej, gminnej sieci kanalizacji sanitarnej,  sieci telekomunikacyjnej. Działka posiada dostęp do drogi publicznej oraz do drogi gruntowej. Na terenie działki znajduje się zabudowa przeznaczona do celów działalności gospodarczej, składająca się z pięciu obiektów: budynek biurowy o pow. 38m2, budynek magazynowy z częścią socjalną o pow. 170m2, budynek gospodarczo- garażowy o pow. 34m2, budynek gospodarczy o pow. 63m2 i budynek gospodarczy o pow. 21m2.


Suma oszacowania wynosi 221.400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 147.600,00zł 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22.140,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego  zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.
Rękojmię można uiścić także na konto:
Santander Bank Polska S.A. 74 10901304 0000 0001 1236 5403


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.Nieruchomość można oglądać w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 przez okres dwóch tygodni poprzedzających licytację zaś protokół opisu i oszacowania , operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności
Jeżeli nieruchomość ma być nabyta do majątku wpólnego małżonków, do licytacji winni przystąpić oboje małżonkowie, bądź jeden z małżonków posiadający pełnomocnictwo drugiego małżonka z podpisem urzędowo poświadczonym. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów

 

 

 

Komornik Sądowy

Jolanta Kozielska

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Karsznice, Karsznice 4 (łódzkie)

Karsznice 4, 99-122, Karsznice, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-13
e-licytacja
Cena wywołania: 137 084 zł
Cena oszacowania: 182 778 zł

Dom w miejscowości Kolonia Sójki, Kolonia Sójki 1 (łódzkie). Działka numer: 22

Kolonia Sójki 1, 99-300, Kolonia Sójki, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-10
Cena wywołania: 91 200 zł
Cena oszacowania: 136 800 zł

Mieszkanie w miejscowości Sieradz, Zajęcza 7/45 (łódzkie)

Zajęcza 7/45, 98-200, Sieradz, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-20
Cena wywołania: 29 250 zł
Cena oszacowania: 39 000 zł