Dodano dnia: 2022-02-15
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Gołdap, Wiłkajcie (warmińsko-mazurskie). Działka numer: 20/5

Niedrzwica 24, 19-500, Niedrzwica, (woj. warmińsko-mazurskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-04-01
Sygnatura: GKm 23/20
Obszar działki: 18,3391 ha
Cena wywołania: 78 750 zł
Cena oszacowania: 105 000 zł
Wadium: 10 500 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Olecku

Dariusz Jankowski

Kancelaria Komornicza, Plac Wolności 24, Olecko, 19-400 Olecko

tel. 875202737 / fax. 875202737

Sygnatura: GKm 23/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olecku Dariusz Jankowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01-04-2022 o godz. 09:15 w budynku Sądu Rejonowego w Olecku z siedzibą przy Osiedle Siejnik I 18, 19-400 Olecko, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Wiłkajcie , 19-500 Gołdap, dla której Sąd Rejonowy w Olecku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1C/xxxxxxxx/0.
Opis nieruchomości:
- udział w części 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie miejscowości Wiłkajcie, gmina Gołdap, na działce o numerze geodezyjnym:20/5 o powierzchni 18,3391 ha, stanowiącej współwłasność Rafała Szczepkowskiego, dla której Sąd Rejonowy w Olecku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OL1C/xxxxxxxx/0. Inne szczegóły istotne dla oznaczenia lub oszacowania nieruchomości: Dla północnej części działki opracowany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą XLVI/290/2006 z dnia 27.09.2006r. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części gminy Gołdap z pokładami torfów położonych w obrębach geodezyjnych Bałupiany i Wiłkajcie, północny teren działki oznaczony jest jako 6PG - złoże borowiny na obszarze górniczym Niedrzwica II i Niedrzwica III oraz 14ZL - tereny leśne. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gołdap (Uchwała Rady Miejskiej nr IX/63/2015 z dnia 03.07.2015r.) pozostałą część działki oznaczono jako tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz tereny zieleni. Ponadto nieruchomość znajduje się na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Gołdapy i Węgorapy. Z mapy studium nie wynika zmiana kierunku zagospodarowania. nieruchomość położona we wsi Bałupiany, gmina Gołdap, w odległości ok. 5 km na północny zachód od siedziby gminy i powiatu działka położona na północny zachód w Gołdapi - ok. 5km od centrum w ścisłym sąsiedztwie znajdują się grunty użytkowane rolniczo, las, a dalej rozproszona zabudowa wsi ok 300 m na północ znajduje się granica państwa Działka 20/5 - położona jest na zachód od miejscowości Niedrzwica - nieruchomość ma dostęp do drogi publicznej poprzez działki 20/6 i 202/2 - teren nie jest uzbrojony - kształt działki zwarty, nieregularny - teren pofałdowany - po południowej stronie znajdują się grunty niezabudowane, po wchodniej stronie znajduje się zabudowa mieszkaniowa, po północnej stronie znajdują się złoża torfu Niedrzwica II i Niedrzwica IV, po zachodniej stronie znajdują się złoża torfu Wiłkajce-Niedrzwica III - według uproszczonego planu urządzania lasu dostępnego na stronie banku danych o lasach na całym obszarze działki znajduje się kontur leśny 1h, 1g, 1f - z wizji lokalnej oraz informacji uzyskanych od właściciela nieruchomości wynika, że w ostatnich dwóch latach istniejący drzewostan został wycięty i na terenie działki pozostały pojedyncze dęby i brzozy nie będące w wieku rębnym - zgodnie z danymi z ewidencji grutnów na działce przeważają lasy V klasy - nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków ani do gminnej ewidencji zabytków.

Suma oszacowania wynosi 105 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 78 750,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 66 20300045 1110 0000 0402 4320.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

 

Data oględzin Godziny oględzin
29.03.2022 10:00 - 10:15

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Olecku mieszczącym się pod adresem: Osiedle Siejnik I 18, Olecko, 19-400 Olecko.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Dariusz Jankowski

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Lwowiec, Lwowiec 13 (warmińsko-mazurskie). Działka numer: 145

Lwowiec 13, 11-210, Lwowiec, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-02-07
Cena wywołania: 33 667 zł
Cena oszacowania: 50 500 zł

Grunt w miejscowości Gronowo, Gronowo (warmińsko-mazurskie). Działka numer: 143/2

Gronowo, 11-700, Gronowo, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-18
Cena wywołania: 36 200 zł
Cena oszacowania: 54 300 zł

Dom w miejscowości Zajdy, Zajdy 13/2 (warmińsko-mazurskie). Działka numer: 339

Zajdy 13/2, 19-400, Zajdy, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-12
Cena wywołania: 60 750 zł
Cena oszacowania: 81 000 zł