Dodano dnia: 2022-02-15
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Gołdap, Kozaki (warmińsko-mazurskie). Działki numer: 129/45, 129/46

Kozaki, 19-500, Gołdap, (woj. warmińsko-mazurskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-04-01
Sygnatura: Km 2113/20
Obszar działki: 23,2413 ha
Cena wywołania: 229 500 zł
Cena oszacowania: 306 000 zł
Wadium: 30 600 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Olecku

Dariusz Jankowski

Kancelaria Komornicza, Plac Wolności 24, Olecko, 19-400 Olecko

tel. 875202737 / fax. 875202737

Sygnatura: Km 2113/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olecku Dariusz Jankowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01-04-2022 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Olecku z siedzibą przy Osiedle Siejnik I 18, 19-400 Olecko, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Kozaki , 19-500 Gołdap, dla której Sąd Rejonowy w Olecku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1C/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
- udział w części 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie miejscowości Kozaki, gmina Gołdap, na działkach o numerach geodezyjnych: 129/45 i 129/46 o powierzchni 23,1889 ha, stanowiącej współwłasność Moniki Barbary Jurewicz, dla której Sąd Rejonowy w Olecku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OL1C/xxxxxxxx/6. Inne szczegóły istotne dla oznaczenia lub oszacowania nieruchomości: Dla obszaru, na którym znajduje się nieruchomość nie istnieje obowiązujący plan miejscowego zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gołdap, (Uchwała Rady Miejskiej nr IX/63/2015 z dnia 03.07.2015r.) przedmiotowa nieruchomość leży w terenie rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Z mapy studium nie wynika zmiana kierunku zagospodarowania. Nieruchomość znajduje się w Obszarze Chronionego Krajobrazu Wzgórz Szeskich; nieruchomość położona w obrębie miejscowości Kozaki, Gmina Gołdap, woj. warmińsko-mazurskie, niedaleko miejscowości Jabramowo, w odległości ok. 3 km na południowy wschód od siedziby gminy i powiatu i około 1 km na zachód od wsi Jabramowo, położonej przy drodze krajowej nr 65 działki 129/45 i 129/46 tworzą zwarty kompleks działek o łącznej powierzchni 23,1889 ha w ścisłym sąsiedztwie znajdują się grunty użytkowane rolniczo, a w dalszym sąsiedztwie grunty również użytkowane rolniczo oraz rozproszona zabudowa wsi działki posiadają dostęp do drogi publicznej poprzez północne granice, które przylegają do działki stanowiącej nieurządzoną drogę gruntową (dz. 129/44) działki nr 129/45 i 129/46 położone są na zachód od wsi Jabramowo nieuzbrojone kształt działek nieregularny, ze wszystkich stron ograniczony linią łamaną rzeźba terenu pofałdowana na działkę składają się gliny zwałowe, miejscami piaski i żwiry, piaski ze żwirami i głazami, miejscami z przewarstwieniami glin zwałowych w spływach, moren martwego lodu, mułki, piaski pyłowate i piaski kemów, piaski i żwiry lodowcowe zgodnie z danymi z ewidencji gruntów na działce nr 129/45 przeważają grunty orne klasy IVa oraz RIIIb klasy na działce 129/46 przeważają grunty orne IIIb, RIVb i IVa klasy oraz pastwiska trwałe IV klasy udział nieużytku w powierzchni działki 129/45 wynosi 0,6% nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków, ani do gminnej ewidencji zabytków przez działki przebiega linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia.

Suma oszacowania wynosi 306 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 229 500,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 66 20300045 1110 0000 0402 4320.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

 

Data oględzin Godziny oględzin
29.03.2022 09:00 - 09:15

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Olecku mieszczącym się pod adresem: Osiedle Siejnik I 18, Olecko, 19-400 Olecko.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Dariusz Jankowski

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Gołdap, Warszawska 13A (warmińsko-mazurskie). Działka numer: 1249/26

Warszawska 13A, 19-500, Gołdap, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-02-02
Cena wywołania: 350 667 zł
Cena oszacowania: 526 000 zł