Dodano dnia: 2022-02-28
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Golcowa, Golcowa (podkarpackie). Działki numer: 7204, 7211, 7214

Golcowa, 36-231, Golcowa, (woj. podkarpackie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-04-05
Sygnatura: KMS 107/19
Obszar działki: 0,8000 ha
Cena wywołania: 11 650 zł
Cena oszacowania: 174 769 zł
Wadium: 17 477 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Brzozowie

Anetta Paszkowska

Kancelaria Komornicza, Armii Krajowej 2, Brzozów, 36-200 Brzozów

tel. 13 43 418 61 / fax. 13 43 418 61

Sygnatura: KMS 107/19

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzozowie Anetta Paszkowska Kancelaria Komornicza nr I w Brzozowie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-04-2022 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brzozowie z siedzibą przy 3-go Maja 2A, 36-200 Brzozów, pokój 10, odbędzie się druga licytacja:

 

- nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej w miejscowości ,Golcowa, 36-231 Domaradz, dla której SĄD REJONOWY BRZOZÓW IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KS1B/xxxxxxxx/3.
Opis nieruchomości:
Działka nr 7204 położona jest na terenach rolnych zadrzewionych i zakrzewionych, działka pokryta samosiewami drzew i krzewów w bezpośrednim sąsiedztwie terenów rolnych i leśnych, brak drogi dojazdowej, kształt działki zbliżony do prostokąta, stanowi wg rejestru gruntów następujące rodzaje użytków rolnych: grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, klasa bonitacji Lzr-RV, powierzchnia użytkowa 0,36 ha. Łącznie powierzchnia użytkowa: 0,36 ha. Położenie działki średnie w strefie brzeżnej miejscowości Golcowa.

Suma oszacowania wynosi 7 740,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 5 160,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 774,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

 

- nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej w miejscowości ,Golcowa, 36-231 Domaradz, dla której SĄD REJONOWY BRZOZÓW IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KS1B/xxxxxxxx/3.
Opis nieruchomości:
Działka ew. nr 7211 położona jest na terenach rolnych zadrzewionych i zakrzewionych, działka pokryta samosiewami drzew i krzewów w bezpośrednim sąsiedztwie terenów rolnych, kształt działki w formie wielokąta, stanowi wg rejestru gruntów następujące rodzaje użytków rolnych: grunty zadrzewione i zakrzewione, klasa bonitacji Lzr-RV, powierzchnia użytkowa: 0,34 ha. Łącznie powierzchnia użytkowa: 0,34 ha. Położenie działki średnie w strefie brzeżnej miejscowości.

Suma oszacowania wynosi 7 548,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 5 032,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 754,80 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

 

- nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej w miejscowości ,Golcowa, 36-231 Domaradz, dla której SĄD REJONOWY BRZOZÓW IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KS1B/xxxxxxxx/3.
Opis nieruchomości:
Działka ew. nr 7214 położona jest na terenach rolnych zadrzewionych i zakrzewionych, działka pokryta samosiewami drzew i krzewów w bezpośrednim sąsiedztwie terenów rolnych, kształt działki zbliżony do trójkąta, stanowi wg rejestru gruntów następujące rodzaje użytków rolnych: grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, klasa bonitacji Lzr-RV, powierzchnia użytkowa: 0,10 ha. Łącznie powierzchnia użytkowa: 0,10 ha. Położenie działki średnie w strefie brzeżnej miejscowości.

Suma oszacowania wynosi 2 188,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 458,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 218,80 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna I Oddział w Krośnie 62 1240 2311 1111 0010 9625 4737.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Licytanci biorący udział w licytacji nieruchomości pozostający w związku małżeńskim, a stawający na licytację bez małżonka i nabywający nieruchomość do majątku wspólnego powinni posiadać pełnomocnictwo małżonka do nabycia tej nieruchomości na licytacji oraz uzyskać zgodę drugiego małżonka na nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym (art. 977 kpc). Licytanci w przypadku nabywania licytowanej nieruchomości do majątku objętego małżeńską wspólnością ustawową powinni posiadać odpis skróconego aktu małżeństwa. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a nabywające nieruchomość ze swojego majątku odrębnego i na rzecz majątku odrębnego winni przed licytacją przedłożyć oświadczenie małżonka, że posiadają majątek odrębny.

 

Komornik Sądowy

Anetta Paszkowska

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Łysaków, Łysaków (podkarpackie). Działki numer: 246, 248, 247, 249

Łysaków, 37-470, Łysaków, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-15
Cena wywołania: 1 000 zł
Cena oszacowania: 24 100 zł

Dom w miejscowości Wampierzów, Wampierzów 116 (podkarpackie). Działka numer: 264

Wampierzów 116, 39-308, Wampierzów, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-21
e-licytacja
Cena wywołania: 183 588 zł
Cena oszacowania: 350 978 zł

Grunt w miejscowości Przemyśl, Przemyśl (podkarpackie). Działki numer: 277, 278, 474, 478, 481

Przemyśl, 37-701, Przemyśl, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-15
Cena wywołania: 167 513 zł
Cena oszacowania: 465 290 zł