Dodano dnia: 2021-12-07
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Glincz, Glincz (pomorskie). Działka numer: 77/14

Glincz, 83-330, Glincz, (woj. pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-01-14
Obszar działki: 0,2228 ha
Cena wywołania: 106 200 zł
Cena oszacowania: 141 600 zł
Wadium: 14 160 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Kartuzach
Andrzej Styś
Kancelaria Komornicza nr II w Kartuzach
83-300 Kartuzy ul. Przy Torach 1
tel. 586812914  e-mail: kartuzy@komornik.pl
  KM 1752/17
 

 

 
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 64184
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kartuzach Andrzej Styś na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-01-2022r. o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym w Kartuzach 83-300 Kartuzy, ul. Kościuszki 1 sala 2.27 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu nr 77/14 o powierzchni 2228m2    
należącej do dłużnika **** ******** położonej: 83-330 Glincz
     dla której  Sąd Rejonowy w Kartuzach V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 64184   [NKW: GD1R/xxxxxxxx/2]
Suma oszacowania wynosi 141 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    106 200,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 160,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO BP SA O. Centrum w Kartuzach 81 10201866 0000 1602 0002 6542 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Kartuzach przy ul. Kościuszki 1 pok.     odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 

Komornik Sądowy
  Andrzej Styś

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Glincz, Glincz (pomorskie). Działka numer: 178/46

Glincz, 83-330, Glincz, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-07
Cena wywołania: 57 375 zł
Cena oszacowania: 76 500 zł