Dodano dnia: 2023-11-17
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Gierałtowice, Gierałtowice (małopolskie). Działka numer: 170/1

Gierałtowice, 34-122, Gierałtowice, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Uproszczony
Data licytacji: 2023-12-05
Obszar działki: 0,4945 ha
Cena wywołania: 15 750 zł
Cena oszacowania: 21 000 zł
Wadium: 2 100 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym 
w Wadowicach Łukasz Kołodziejczyk Kancelaria Komornicza nr II w Wadowicach Łukasz Kołodziejczyk
adres:  34-100 Wadowice, ul.  Batorego 2a/400
tel: 33 823 33 41, fax: 33 823 33 41, www.komornikwadowice.pl, e-mail: wadowice@komornikid.pl
rachunek bankowy: ING Bank Śląski SA O. w Wadowicach 31105011001000002230007227 
Sygn. akt: Kmp 47/09


w odpowiedzi podać: sygn. akt: Kmp 47/09
Wadowice, dnia 2023-10-17


O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach mgr Łukasz Kołodziejczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 05.12.2023 roku o godz.: 11:00 w kancelarii komornika odbędzie się:


P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
w trybie uproszczonym

nieruchomości położonej w miejscowości Gierałtowice, stanowiącej własność dłużnika ***************** posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w WADOWICE nr KR1W/xxxxxxxx/1. Działka nr 170/1 o pow. 0,4945ha - niezabudowana porośnięta drzewami, w otoczeniu terenów leśnych. 
Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.
Nieruchomość oszacowania jest na kwotę 21.000,00-zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 15.750,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 2.100,00-zł. Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek komornika:
ING Bank Śląski SA O/Wadowice nr 31 1050 1100 1000 0022 3000 7227 albo w gotówce w kasie kancelarii komorniczej (czynna w godzinach od 07:00 do 15:00) najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację.Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. 
Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo
o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wadowicach Wydz. I Cywilny pod sygn.: I Co 1064/19 lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym  w Wadowicach Łukasza Kołodziejczyka, ul. Batorego 2A/400 w Wadowicach protokół opisu i oszacowania.
.                  Komornik Sądowy 
przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach
               Łukasz Kołodziejczyk


                          

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Kraków, Bobrowa 12 (małopolskie). Działki numer: 31, 140

Bobrowa 12, 30-381, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-31
e-licytacja
Cena wywołania: 748 662 zł
Cena oszacowania: 998 216 zł

Grunt w miejscowości Myślenice, Myślenice (małopolskie). Działka numer: 696

Myślenice, 32-400, Myślenice, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-25
Cena wywołania: 54 938 zł
Cena oszacowania: 73 250 zł

Mieszkanie w miejscowości Wieliczka, Fryderyka Chopina 2/12 (małopolskie)

Fryderyka Chopina 2/12, 32-020, Wieliczka, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-12
Cena wywołania: 164 250 zł
Cena oszacowania: 219 000 zł