Dodano dnia: 2022-02-14
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Emilianów, Emilianów (mazowieckie). Działki numer: 7/1, 7/7

Emilianów, 09-500, Emilianów, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-02-25
Sygnatura: Km 929/20
Obszar działki: 5,4364 ha
Cena wywołania: 153 533 zł
Cena oszacowania: 230 300 zł
Wadium: 23 030 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Gostyninie

Kancelaria Komornicza, Wojska Polskiego 37, Gostynin, 09-500 Gostynin

tel. 24 387 17 17 / fax.

Sygnatura: Km 929/20

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gostyninie Ilona Mirowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-02-2022 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gostyninie z siedzibą przy 3 Maja 43, 09-500 Gostynin, pokój 2, odbędzie się druga licytacja:

 

- nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ,Emilianów, działki nr 7/1, 7/7, 09-500 Gostynin, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gostyninie prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1G/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
Suma oszacowania działki nr 7/1: 155.600,00 zł, cena wywołania (2/3 sumy oszacowania): 103.733,33 zł , rękojmia:15.560,00 zł. Suma oszacowania działki nr 7/7: 74.700,00 zł, cena wywołania (2/3 sumy oszacowania): 49.800,00 zł, rękojmia: 7.470,00 zł. Opiniowana nieruchomość położona jest na terenie niewielkiej wsi Emilianów, zlokalizowanej w gminie Gostynin, na terenie powiatu gostynińskiego, w województwie mazowieckim. Wyceniane działki położone są na terenie o niedużym stopniu zurbanizowania. W ich bezpośrednim sąsiedztwie dominują grunty zalesione, tereny użytków i nieużytków rolniczych oraz nieruchomości z rozproszoną zabudową mieszkalno-gospodarczą. W sąsiedztwie zlokalizowane są także tory kolejowe relacji Płock – Kutno, a w dalszej odległości incydentalnie usytuowana jest również zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Działki położone są w średniej odległości około 3,5km od granic miasta Gostynin. Działka nr 7/1 - o nieforemnym, znacznie wydłużonym kształcie i powierzchni 3,95ha. Nieruchomość niezabudowana, porośnięta dziką roślinnością trawiastą oraz w znacznej części zadrzewiona i zakrzewiona. Na terenie działki znajduje się nieregularne zadrzewienie liściaste i iglaste w zróżnicowanym wieku. Frontowa część działki przylega do drogi publicznej o nawierzchni gruntowej prowizorycznie utwardzonej. Cześć terenu parceli podmokła, obecnie o znacznym stopniu uwodnienia. Działka nr 7/7 - o nieforemnym, wydłużonym kształcie i powierzchni 1,5364ha. Nieruchomość niezabudowana, porośnięta dziką roślinnością trawiastą oraz w znacznej części zadrzewiona i zakrzewiona. Na terenie działki znajduje się nieregularne zadrzewienie liściaste i iglaste w zróżnicowanym wieku. Frontowa część działki przylega do drogi publicznej o nawierzchni gruntowej prowizorycznie utwardzonej. Cześć terenu parceli podmokła, obecnie o znacznym stopniu uwodnienia. Dla terenu, na którym zlokalizowane są przedmiotowe działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego gminy Gostynin wyceniane działki zlokalizowane są w części na terenie strefy adaptacji, przekształceń i rozwoju zabudowy mieszkaniowej, w części na obszarze przekształceń i intensyfikacji istniejących układów osadniczych wg. dominującej funkcji rolniczej, w części na terenach rolnych pozostałych, wskazanych do zalesień.

Suma oszacowania wynosi 230 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 153 533,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 030,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BNP Paribas SA 51 1600 1462 1835 9395 7000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Łazy, Alternatywy (mazowieckie). Działka numer: 46/44

Alternatywy, 05-552, Łazy, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-02-16
Cena wywołania: 2 109 950 zł
Cena oszacowania: 2 813 268 zł

Mieszkanie w miejscowości Pruszków, Majowa 12/6 (mazowieckie)

Majowa 12/6, 05-800, Pruszków, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-09
Cena wywołania: 133 500 zł
Cena oszacowania: 178 000 zł

Grunt w miejscowości Budy Wielgoleskie, Budy Wielgoleskie (mazowieckie). Działki numer: 667, 745

Budy Wielgoleskie, 05-334, Budy Wielgoleskie, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-21
e-licytacja
Cena wywołania: 10 133 zł
Cena oszacowania: 15 200 zł