Dodano dnia: 2022-01-26
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Dokudów Drugi, Dokudów Drugi 90 (lubelskie). Działki numer: 643, 38/1, 642, 641, 197, 38/5, 412/3, 412/4, 417/7, 417/9

Dokudów Drugi 90, 21-500, Biała Podlaska, (woj. lubelskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-02-22
Obszar działki: 8,0700 ha
Cena wywołania: 6 406 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszeniaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Marcin Domański
Kancelaria Komornicza Nr IV w Białej Podlaskiej
21-500 Biała Podlaska, ul.  Sadowa 11-21/21
tel.: 83 343 84 48,         email: biala.podlaska2@komornikid.pl,      NIP: 538-160-01-70
konto: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Białej Podlaskiej
10 1020 1260 0000 0302 0014 0137
Sygn. akt Kmp 35/99, Km 306/21
Biała Podlaska, dnia 13.01.2022
w odpowiedzi podać: sygn. akt Kmp 35/99, Km 306/21O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Marcin Domański Kancelaria Komornicza Nr IV w Białej Podlaskiej ul. Sadowa 11-21/21, 21-500 Biała Podlaska podaje do publicznej wiadomości na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 22 lutego 2022 r. o godz. 9:40 w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 20-22, 21-500 Biała Podlaska sala rozpraw nr VII odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1B/xxxxxxxx/0, w postaci:
działki gruntu nr 641 o pow. 0,1304 ha stanowiącej grunt orny, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, położonej w obrębie numer 0006 w miejscowości: Dokudów Drugi, gmina Biała Podlaska, województwo lubelskie
    cena oszacowania:                                           8.541,00 zł.
    cena wywołania (3/4 wartości oszacowania):    6.405,75 zł.

nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1B/xxxxxxxx/4, w postaci:
działki gruntu nr 642 o pow. 1,0870 ha stanowiącej grunt orny, nieużytki, położonej w obrębie numer 0006 w miejscowości: Dokudów Drugi, gmina Biała Podlaska, województwo lubelskie
    cena oszacowania:                                           30.076,00 zł.
    cena wywołania (3/4 wartości oszacowania):    22.557,00 zł.

działki gruntu nr 643 o pow. 0,5664 ha stanowiącej grunt orny, położonej w obrębie numer 0006 w miejscowości: Dokudów Drugi, gmina Biała Podlaska, województwo lubelskie
    cena oszacowania:                                           35.247,00 zł.
    cena wywołania (3/4 wartości oszacowania):    26.435,25 zł.
działki gruntu nr 38/1 o pow. 0,1014 ha stanowiącej grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, położonej w obrębie numer 0006 w miejscowości: Dokudów Drugi, gmina Biała Podlaska, województwo lubelskie
    cena oszacowania:                                            2.188,00 zł.
    cena wywołania (3/4 wartości oszacowania):     1.641,00 zł.
działki leśnej nr 197 o pow. 0,4213 ha, położonej w obrębie numer 0006 w miejscowości: Dokudów Drugi, gmina Biała Podlaska, województwo lubelskie
    cena oszacowania:                                            8.356,00 zł.
    cena wywołania (3/4 wartości oszacowania):     6.267,00 zł.

działki gruntu nr 38/5 o pow. 5,1386 ha, stanowiącej grunty rolne zabudowane, grunty orne, pastwiska trwałe, położonej w obrębie numer 0006 w miejscowości: Dokudów Drugi, gmina Biała Podlaska, województwo lubelskie, zabudowanej:
budynkiem mieszkalnym wolno stojącym, parterowym, z dobudówką od strony południowej, drewnianym, oszalowanym z zewnątrz,
budynkiem obory parterowym, starszym, na fundamecie betonowym, murowanym z cegieł ceramicznych i częściowo betonowych,
budynkiem stodoły o konstrukcji drewanianej, obitej deskami tzw. ryglówką,
szopą drewnianą obitą deskami
    cena oszacowania:                                            264.688,00 zł.
    cena wywołania (3/4 wartości oszacowania):     198.516,00 zł.
działki gruntu nr 412/3 o pow. 0,0369 ha, stanowiącej łąki trwałe, użytkowane rolniczo, położonej w obrębie numer 0005 w miejscowości: Dokudów Pierwszy, gmina Biała Podlaska, województwo lubelskie
    cena oszacowania:                                                  475,00 zł.
    cena wywołania (3/4 wartości oszacowania):           356,25 zł.
działki gruntu nr 412/4 o pow. 0,1859 ha, stanowiącej łąki trwałe i częściowo grunty pod rowami, użytkowane rolniczo, położonej w obrębie numer 0005 w miejscowości: Dokudów Pierwszy gmina Biała Podlaska, województwo lubelskie
    cena oszacowania:                                                 2.393,00 zł.
    cena wywołania (3/4 wartości oszacowania):          1.794,75 zł.
działki gruntu nr 417/7 o pow. 0,0916 ha, stanowiącej łąki trwałe, użytkowane rolniczo, położonej w obrębie numer 0005 w miejscowości: Dokudów Pierwszy, gmina Biała Podlaska, województwo lubelskie
    cena oszacowania:                                                  1.179,00 zł.
    cena wywołania (3/4 wartości oszacowania):              884,25 zł.
działki gruntu nr 417/9 o pow. 0,4789 ha, stanowiącej łąki trwałe i częściowo grunty pod rowami, użytkowane rolniczo, położonej w obrębie numer 0005 w miejscowości: Dokudów Pierwszy, gmina Biała Podlaska, województwo lubelskie
    cena oszacowania:                                                  6.165,00 zł.
    cena wywołania (3/4 wartości oszacowania):           4.623,75 zł.

stanowiących własność dłużnika: Czech Andrzej.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Białej Podlaskiej 10 1020 1260 0000 0302 0014 0137, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach 8:00 - 15:30. Akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać na dwa tygodnie przed terminem licytacji w Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
 Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


 
Komornik Sądowy  Marcin Domański

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Biała Podlaska, Tadeusza Kościuszki 11/6 (lubelskie)

Tadeusza Kościuszki 11/6, 21-500, Biała Podlaska, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-13
Cena wywołania: 211 480 zł
Cena oszacowania: 317 220 zł