Dodano dnia: 2022-01-12
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Dobrzelin, Dworcowa 34 (łódzkie). Działka numer: 235/2

Dworcowa 34, 99-319, Dobrzelin, (woj. łódzkie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-02-16
Sygnatura:  GKm 74/20
Obszar działki: 0,4972 ha
Cena wywołania: 442 350 zł
Cena oszacowania: 589 800 zł
Wadium: 58 980 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kutnie

Dariusz Fol

Kancelaria Komornicza, Sowińskiego 30 A, Kutno,  99-300 Kutno

tel. 24 386 23 89 / fax. 24 386 23 89

Sygnatura: GKm 74/20
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kutnie Dariusz Fol na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-02-2022 o godz. 12:30 pod adresem: Sąd Rejonowy w Kutnie I Wydział Cywilny, ul. Staszica 3, 99-300 Kutno, pokój VII,  odbędzie się pierwsza licytacja

użytkowania wieczystego, którego  właścicielem jest *** **** położonego przy Dworcowa 34, 99-319 Dobrzelin, dla której Sąd Rejonowy w Kutnie V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Spokojna 2, Kutno, 99-300 Kutno)  prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1K/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
Budynki I-kondygnacyjne, o łącznej p.u. 691,59m2. Konstrukcja murowana i jedna wiata stalowa obudowana i 2-ga wiata stalowa nad chłodnią kontenerową. Dachy kryte blachą. Instalacje: en. elektrycznej, w-k, c.o. lokalne (bez magazynu). Ogólny stan techniczny: dobry. W tym: budynek biurowo-magazynowy . P.u., p.z. 122,27m2; 164m2 budynek magazynowo-handlowy. P.u., p.z. 315,77m2 (z zabudowaną wiatą); 380m2. budynek magazynowy. P.u., p.z. 253,55m2 ; 274m2 Istnieje niezgodność pomiędzy stanem prawnym ujawnionym w KW a stanem rzeczywistym i dotyczy ona sposobu korzystania z budynków. Zgodnie z aktualnym sposobem użytkowania budynki pełnią funkcję użytkową a nie garażowo-warsztatową. rzeczoznawca przyjęła aktualny sposób użytkowania. 3. Brak zgłoszenia i zaświadczenia o adaptacji jednej wiaty stalowej na cele użytkowe oraz decyzji pozwolenia na rozbudowę budynku magazynowego . w dniu 23.09.2003r została wydana decyzja nr 549/2003 na rozbudowę istniejących budynków magazynowych ale w trakcie wizji ustalono iz dokonano tylko częściowej rozbudowy tych budynków. Powinny zostać dokonane zmiany w projekcie budowlanym stanowiącym załącznik do tej decyzji co nie zostało wykonane. Właściciel zawarł umowę najmu na wynajem nieruchomości

Suma oszacowania wynosi 589 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 442 350,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 58 980,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: INGBSK O. w Łodzi ul.Srebrna 32 87 1050 1461 1000 0090 9112 3928.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Staszica 3, Kutno, 99-300  Kutno.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Dariusz Fol

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Marianka, Marianka (łódzkie). Działka numer: 62

Marianka, 97-217, Marianka, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-18
Cena wywołania: 148 356 zł
Cena oszacowania: 197 808 zł

Dom w miejscowości Walichnowy, Walichnowy (łódzkie). Działki numer: 318/2, 317/4

Walichnowy, 98-420, Walichnowy, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-18
Cena wywołania: 206 250 zł
Cena oszacowania: 233 400 zł

Nieruchomość w miejscowości Nowa Wieś, Nowa Wieś (łódzkie)

Nowa Wieś, 99-220, Nowa Wieś, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-12-08
Cena wywołania: 154 688 zł
Cena oszacowania: 206 250 zł