Dodano dnia: 2021-12-14
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Dąbrowica, Dąbrowica (lubelskie). Działka numer: 746

Dąbrowica, 21-008, Dąbrowica, (woj. lubelskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-01-05
Obszar działki: 0,5800 ha
Cena wywołania: 21 945 zł
Cena oszacowania: 29 260 zł
Wadium: 2 926 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

OBWIESZCZENIE   O   PIERWSZEJ   LICYTACJI   NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Jacek Gabryś (tel. 81 534 72 33) w sprawie Kmp 16/00 w trybie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 05-01-2022r. o godz. 11:30, w sali nr III, w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie mającego siedzibę w Lublinie przy ul. Wallenroda 4d, odbędzie się pierwsza licytacja będącego własnością *** ***** niewydzielonego udziału wynoszącego 6/12 cześci w nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 746, o pow. 0,5800 ha (łąka),  położonej: 21-002 Jastków, Dąbrowica, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze  KW LU1I/xxxxxxxx/0.

Suma oszacowania wynosi 29.260,00zł, zaś 
cena wywołania wynosi  21.945,00zł i jest równa 3/4 sumy oszacowania,
rękojmia wynosi 2.926,00zł  i jest równa 1/10 sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu (licytant) obowiązany jest złożyć rękojmię (gotówką lub przelewem). Rękojmia winna znajdować się w kasie komornika lub na rachunku komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię przelewem należy uiścić na konto komornika: 15 1020 3147 0000 8002 0081 0606. W tytule przelewu należy wpisać: "RĘKOJMIA Kmp 16/00, LU1I/xxxxxxxx/0" oraz imię, nazwisko, nr PESEL i adres korespondencyjny licytanta. 
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie w godz. 10.00 - 18.00. Do przedednia licytacji można przeglądać w kancelarii komornika (w dni powszednie w godz. 7.30 - 15.30)  operat szacunkowy biegłego sądowego. W ciagu 3 dni przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym, w którym odbędzie się licytacja (Czytelnia Akt) akta postępowania egzekucyjnego w zakresie dotyczącym egzekucji z ww. nieruchomości. 
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zgodnie z treścią art. 976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Zgodnie z treścią art. 977 k.p.c. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu winno zostać złożone komornikowi do akt sprawy  Kmp 16/00 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

ASESOR  KOMORNICZY
Sławomir  Gabryś 
działając w zastępstwie w trybie art. 43 uoks

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Łabunie, Łabunie (lubelskie). Działka numer: 858

Łabunie, 22-437, Łabunie, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-05-24
Cena wywołania: 1 225 500 zł
Cena oszacowania: 1 634 000 zł

Dom w miejscowości Szpikołosy, Szpikołosy (lubelskie). Działka numer: 348

Szpikołosy, 22-500, Szpikołosy, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-05-13
Cena wywołania: 15 212 zł
Cena oszacowania: 20 282 zł

Grunt w miejscowości Zaborze-Kolonia, Zaborze-Kolonia (lubelskie). Działki numer: 79/2, 79/1

Zaborze-Kolonia, 24-160, Zaborze-Kolonia, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-04-25
e-licytacja
Cena wywołania: 13 035 zł
Cena oszacowania: 17 380 zł