Dodano dnia: 2022-03-23
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Dąbrowa, Dąbrowa (mazowieckie). Działka numer: 54/4

Dąbrowa, 05-332, Dąbrowa, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-05-11
Sygnatura: Km 247/20
Obszar działki: 0,1726 ha
Cena wywołania: 8 691 zł
Cena oszacowania: 11 588 zł
Wadium: 1 159 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim

Krzysztof Piotr Dębkowski

Kancelaria Komornicza, Warszawska 106A/38, Mińsk Mazowiecki, 05-300 Mińsk Mazowiecki

tel. (25) 675 09 18 / fax. (25)67573 94

Sygnatura: Km 247/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim Krzysztof Piotr Dębkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-05-2022 o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim z siedzibą przy Okrzei 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, pokój 3, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ,Dąbrowa, 05-332 Siennica, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SI1M/xxxxxxxx/2.
Opis nieruchomości:
Działka nr 54/4, stanowi nieruchomość gruntową niezabudowaną, zlokalizowana jest w południowo-wschodniej części wsi Dąbrowa, przy drodze gruntowej utwardzonej prowadzącej do wsi Pogorzel, w odległości ok. 150 m od zabudowań wsi i drogi bitumicznej. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowią tereny rolne i zadrzewione oraz zabudowa zagrodowa wsi. Działka o pow. 0,1726 ha w kształcie wydłużonego prostokąta przylegającego dłuższym bokiem do drogi publicznej. Działka stanowi grunty rolne, zgodnie z ewidencją należące do klasy IVb i V wartości bonitacyjnej (z przewagą klasy IV). Działka nie jest wykorzystywana rolniczo.

Suma oszacowania wynosi 11 588,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 8 691,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 158,80 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Pekao S.A. 44 1240 2702 1111 0010 6436 2051.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

0=1]Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Krzysztof Piotr Dębkowski

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Dąbrowa, Dąbrowa (mazowieckie). Działki numer: 167, 299, 147

Dąbrowa, 05-320, Dąbrowa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-19
Cena wywołania: 8 732 zł
Cena oszacowania: 11 643 zł