Dodano dnia: 2022-02-17
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Czubin, Czubin (mazowieckie). Działki numer: 30, 34

Czubin, 05-840, Czubin, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Uproszczony
Data licytacji: 2022-03-24
Sygnatura:  Km 345/19
Obszar działki: 0,8500 ha
Cena wywołania: 116 250 zł
Cena oszacowania: 155 000 zł
Wadium: 15 500 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie

Sylwia Lewińska

Kancelaria Komornicza, Sprawiedliwości 6, Pruszków,  05-800 Pruszków

tel. 22 729 07 03 / fax. 22 729 07 03

Sygnatura: Km 345/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Sylwia Lewińska na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 1013(6) kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-03-2022 o godz. 14:00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Czubin 12, 05-840 Czubin, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1P/xxxxxxxx/1.
Opis nieruchomości:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Sylwia Lewińska na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 10136 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 24-03-2022r. o godz. 14:00 w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Sylwii Lewińskiej, Kancelaria Komornicza nr VII w Pruszkowie 05-800 Pruszków Sprawiedliwości 6 odbędzie się pierwsza licytacja należącego do dłużnika: Dominik Ambroziak udziału 5/6 w nieruchomości obejmującej dz. ew. 30 i 34 położonej: Brwinów, Czubin, powiat pruszkowski, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1P/xxxxxxxx/1. Grunt, wchodzący w skład przedmiotu licytacji, oznaczony jest w ewidencji gruntów jako dz. ew. 30 i 34 położonej w miejscowości Czubin, gmina Brwinów, powiat pruszkowski. Grunt wchodzący w skład przedmiotu wyceny oznaczony jest w ewidencji gruntów jako dz. ew. 30 o powierzchni 1.500m2 oraz dz.ew. 34 o powierzchni 7.000m2 w obrębie Czubin. Dz. ew. 30 nie posiada bezpośrednio dostępu do drogi publicznej i nie został on zapewniony poprzez udział w działce ewidencyjnej stanowiącej drogę wewnętrzną ani poprzez służebność. Suma oszacowania udziału wynosi 155 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 116 250,00zł. W dzień przed licytacją wolno oglądać nieruchomość od godz. 9:00 do godz. 17:00 oraz przeglądać w kancelarii mieszczącej się: 05-800 Pruszków ul. Sprawiedliwości 6 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest 15 500,00zł. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

Suma oszacowania wynosi 155 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 116 250,00 Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PEKAO O. w Piasecznie ul.Jana Pawła II 2 49 1240 6351 1111 0010 8756 8304.

W dzień  przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 17:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

 

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 500,00 zł. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.

Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 867(1) kpc).

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego.

Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867(2) kpc).Komornik Sądowy

Sylwia Lewińska

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Noski, Noski (mazowieckie). Działka numer: 417/1

Noski, 08-322, Noski, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-05
Cena wywołania: 2 478 zł
Cena oszacowania: 3 304 zł

Dom w miejscowości Milewko, Milewko 1 (mazowieckie). Działka numer: 182/1

Milewko 1, 09-226, Milewko, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-21
Cena wywołania: 51 533 zł
Cena oszacowania: 77 300 zł

Grunt w miejscowości Smagów, Smagów (mazowieckie). Działki numer: 243, 801, 1509, 1510, 1348, 800, 1329, 1933

Smagów, 26-422, Smagów, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-23
Cena wywołania: 13 743 zł
Cena oszacowania: 20 615 zł