Dodano dnia: 2022-10-04
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Częstochowa, Powstańców Warszawy 104 (śląskie). Działka numer: 87/3

Powstańców Warszawy 104, 42-271, Częstochowa, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-11-25
Obszar działki: 0,0047 ha
Cena wywołania: 1 912 zł
Cena oszacowania: 5 100 zł
Wadium: 510 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Agnieszka Krawczyk
Kancelaria Komornicza nr XVII w Częstochowie
42-200 Częstochowa ul.  Dąbrowskiego 41A/7
tel./fax: 343615565, strona www: www.komornikkrawczyk.pl
e-mail: czestochowa.krawczyk@komornik.pl
Sygn.akt Km 1194/18
w odpowiedzi podać: sygn. akt  Km 1194/18
Częstochowa, dnia 04.10.2022r.
                                                                                                                           O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Agnieszka Krawczyk Kancelaria Komornicza nr XVII w Częstochowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 25.11.2022 o godz. 10:30 w Sądzie Rejonowym w Częstochowie pod adresem : Częstochowa ul.Dąbrowskiego 23/35 w sali numer 22 odbędzie się:

                                                                                                                             P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

ułamkowych części nieruchomości położonej w miejscowości Częstochowa, przy ul. Powstańców Warszawy 104 opisanej jako nieruchomość gruntowa - działka niezabudowana nr ewid. 87/3 o powierzchni łącznej 0,0047 ha, obręb 0431, dzielnica Dźbów. Posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w  Częstochowie o nr CZ1C/xxxxxxxx/9.
Sprzedaży podlegają udziały dłużników: 1/4 udziału - ************* 1/4 udziału - *************

Cała nieruchomość oszacowana jest na kwotę : 5 100,00 zł.

1/4 udziału dłużnika Rakus Robert oszacowana na kwotę : 1.275,00 zł
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 oszacowania tj. kwotę:  956,25 zł
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania 1/4 udziału w nieruchomości, tj. 127,50 zł, najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

1/4 udziału dłużnika Rakus Renata oszacowana na kwotę : 1.275,00 zł
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 oszacowania tj. kwotę:  956,25 zł
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania 1/4 udziału w nieruchomości, tj. 127,50 zł, najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię należy wpłacić na niżej wskazane konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Agnieszki Krawczyk Kancelaria Komornicza nr XVII podając sygn. akt XV Co 1092/20 oraz Km 1194/18:   
02 1050 1142 1000 0023 3935 9453   ING Bank Śląski S.A. Oddział Regionalny w Częstochowie

z zastrzeżeniem, że datą wpłaty  rękojmi  jest dzień uznania środków na rachunku.

Zgodnie z art. 953§1 pkt 5 kpc w ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 natomiast protokół opisu i oszacowania wraz z operatem szacunkowym nieruchomości będzie można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, Wydziale XV Cywilnym Wykonawczym (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: XV Co 1092/20) w godzinach urzędowania Sądu.
Stosownie do art.  976 §  1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz § 2 stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
UWAGA! Na podstawie Zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Częstochowie i Dyrektora Sądu Rejonowego w Częstochowie Nr 79/20 informuję, iż na licytację do budynku sądu wpuszczone zostaną jedynie osoby, które okażą pracownikom ochrony dowód uiszczenia rękojmi.

Komornik Sądowy

Agnieszka Krawczyk

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Częstochowa, Bohaterów Katynia 31/17 (śląskie)

Bohaterów Katynia 31/17, 42-208, Częstochowa, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-07
Cena wywołania: 149 466 zł
Cena oszacowania: 224 200 zł

Mieszkanie w miejscowości Częstochowa, Rakowska 8/37 (śląskie)

Rakowska 8/37, 42-208, Częstochowa, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-12
Cena wywołania: 155 250 zł
Cena oszacowania: 207 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Częstochowa, Al. Niepodległości 37/47 (śląskie)

Al. Niepodległości 37/47, 42-216, Częstochowa, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-16
Cena wywołania: 143 250 zł
Cena oszacowania: 191 000 zł