Dodano dnia: 2022-05-31
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Czermno, Czermno (świętokrzyskie). Działki numer: 1603, 1574, 612

Czermno, 26-260, Czermno, (woj. świętokrzyskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-26
Sygnatura: KM 200/21
Obszar działki: 2,0800 ha
Cena wywołania: 14 202 zł
Cena oszacowania: 18 936 zł
Wadium: 1 894 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Końskich

Andrzej Szteleblak

Kancelaria Komornicza, Marszałka Piłsudskiego 4, Końskie, 26-200 Końskie

tel. 41 375 30 15 / fax. 41 375 30 15

Sygnatura: KM 200/21

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Końskich Andrzej Szteleblak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-07-2022 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Końskich z siedzibą przy Iwo Odrowąża 5, 26-200 Końskie, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Czermno ,Czermno, 26-260 Fałków, dla której SĄD REJONOWY KOŃSKIE IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1K/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
O B W I E S Z C Z E N I E O L I C Y T A C J I N I E R U C H O M O Ś C I Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Końskich Andrzej Szteleblak mający Kancelarię Komorniczą nr II w Końskich przy ul. Piłsudskiego 4 podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-07-2022 roku, o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym w Końskich ul. Odrowąża 5 odbędzie się w trybie art. 953 k.p.c. pierwsza licytacja udziału 1/3 w nieruchomościach gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Czermno, gmina Fałków, powiat konecki, woj. świętokrzyskie należących do dłużnika Smoląg Jan, dla których Sąd Rejonowy w Końskich Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o nr KI1K/xxxxxxxx/6. Przedmiotem licytacji są udziały 1/3 w nieruchomościach gruntowych niezabudowanych obejmujące działki o numerach ewidencyjnych: - 612 o pow. 0,6800 ha - działka ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta. Działka długa i bardzo wąska, niekorzystna do racjonalnego zagospodarowania. Teren płaski, o lekko zróżnicowanej rzeźbie powierzchni. Działka na dzień oględzin nieużytkowana, porośnięta drzewostanem leśnym. Brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dojazd drogą gruntową, leśną nieutwardzoną. Przeznaczenie w "Studium" - tereny leśne. - 1574 o pow. 0,6300 ha - działka ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta, korzystna do racjonalnego zagospodarowania. Teren płaski, o lekko zróżnicowanej rzeźbie powierzchni. Działka na dzień oględzin nieużytkowana, porośnięta krzewami i drzewami z naturalnego rozsiewu. Dojazd do działki bardzo dobry - drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej. Przeznaczenie w "Studium" - tereny rolne. - 1603 o pow. 0,7700 ha - działka ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta. Działka długa i wąska, niekorzystna do racjonalnego zagospodarowania. Teren płaski, o lekko zróżnicowanej rzeźbie powierzchni. Działka jest porośnięta drzewostanem leśnym. Dojazd do działki bardzo dobry - drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej, następnie droga gruntowa, polna. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi - 2,08 ha. Suma oszacowania udziału 1/3 poszczególnych działek wynosi: 1. działka nr 612 o pow. 0,6800 ha - wartość oszacowania to 6.481,00 zł; cena wywołania 3/4 sumy oszacowania wynosi 4.860,75 zł; rękojmia - 648,10 zł 2. działka nr 1574 o pow. 0,6300 ha - wartość oszacowania to 4.810,00 zł; cena wywołania 3/4 sumy oszacowania wynosi 3.607,50 zł; rękojmia - 481,00 zł 3. działka nr 1603 o pow. 0,7700 ha - wartość oszacowania to 7.645,00 zł; cena wywołania 3/4 sumy oszacowania wynosi 5.733,75 zł; rękojmia - 764,50 zł Suma oszacowania udziału 1/3 wszystkich nieruchomości wynosi: 18.936,00 zł. Cena wywołania 3/4 sumy oszacowania wynosi: 14.202,00 zł Rękojmia 10% sumy oszacowania wynosi: 1.893,60 zł Rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania należy wpłacić do dnia poprzedzającego dzień licytacji w Kancelarii Komornika Sądowego, bądź na konto Komornika: PKO Końskie 04 1020 2629 0000 9402 0255 0598 do sprawy Km 200/21. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia sprzedaży i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowania, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną tam ogłoszone najpóźniej trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Nieruchomość można oglądać w dniu 12-07-2022r. od godz: 09:00 do godz: 10:00. Operat szacunkowy licytowanej nieruchomości znajduje się w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Końskich przy ul. Piłsudskiego 4 i jest do wglądu (413753015).

Suma oszacowania wynosi 18 936,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 14 202,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 893,60 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi do dnia poprzedzającego dzień licytacji. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kielcach 04 1020 2629 0000 9402 0255 0598. do dnia poprzedzającego dzień licytacji.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 10:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Andrzej Szteleblak

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Czermno, Czermno (świętokrzyskie). Działki numer: 159, 160, 1780, 1788, 233

Czermno, 26-260, Czermno, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-01-17
Cena wywołania: 11 310 zł
Cena oszacowania: 15 080 zł