Dodano dnia: 2022-02-18
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Cierpice, Poznańska 300c (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 42/4

Poznańska 300c, 87-100, Cierpice, (woj. kujawsko-pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Uproszczony
Data licytacji: 2022-03-17
Obszar działki: 0,1338 ha
Cena wywołania: 25 875 zł
Cena oszacowania: 34 500 zł
Wadium: 3 450 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Marek Andrzej Gajda na podstawie art. 10136 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 17-03-2022r. o godz.11:00 w kancelarii  mieszczącej się 87-100 Toruń, ul. Prosta 35, odbędzie się pierwsza licytacja  udziału wynoszącego 1/6 części w nieruchomości  

Nieruchomość o powierzchni 0,1338 ha oznaczona jako działka nr 42/4, sklasyfikowana jest w ewidencji gruntów jako RVI - grunty orne. Nieruchomość ma kształt regularny zbliżony do trapezu; porośnięta trawą, krzewami, drzewami. Nieruchomość posiada dostęp do sieciowych przyłączy infrastruktury technicznej (energii, wody, gazu), które przebiegają w ulicy Poznańskiej. Dojazd drogą asfaltową.

należącej  do dłużnika **** ******** położonej: 87-100 Toruń, ul. Poznańska 300C,
     dla której  Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 106597   [NKW: TO1T/xxxxxxxx/4]

Suma oszacowania wynosi 34 500,00, zaś cena wywołania jest równa 3/4  sumy oszacowania i wynosi 25 875,00zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, tj. 3 450,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetrg na konto komornika:  tj. PKO BP S.A. 86 10205011 0000 9102 0179 7372.  Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy zotych.
W dzień przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii mieszczącej się: 87-100 Toruń Prosta 35 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest 3 450,00zł. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.
Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).
Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Cierpice, Szkolna 22 (kujawsko-pomorskie)

Szkolna 22, 87-165, Cierpice, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2023-12-29
Cena wywołania: 417 750 zł
Cena oszacowania: 557 000 zł