Dodano dnia: 2023-02-23
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Chwałowice, Główna (dolnośląskie). Działki numer: 163/4, 25/15, 25/14, 25/13, 25/12, 272

Główna, 55-220, Chwałowice, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-03-29
Sygnatura: Km 1261/15
Obszar działki: 1,1383 ha
Cena wywołania: 627 903 zł
Cena oszacowania: 837 205 zł
Wadium: 83 721 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Oławie

Monika Kozłowska

Kancelaria Komornicza, ul. Brzeska 31/4B,  Oława,   55-200 Oława

tel. 071 313-33-32 / fax. 071 313-33-32

Sygnatura: Km 1261/15

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Oławie Monika Kozłowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  29-03-2023 o godz. 13:30  w budynku Sądu Rejonowego w Oławie z siedzibą przy 11 Listopada 12, 55-200 Oława,  odbędzie się pierwsza licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której  właścicielem jest ********  położonej przy  ,Chwałowice,  55-230 Jelcz-Laskowice , dla której  Sąd Rejonowy w Oławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. ul. 3 Maja 26, Oława, 55-200 Oława)   prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1O/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
przedmiotem licytacji jest udziału wynoszącego 1/2 niewydzielonej część nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę nr 25/22 o pow. 0,7167ha oraz działki niezabudowane nr 163/4 o pow. 0,3800ha, działka nr 272 o pow. 1,5400ha, działka nr 25/14 o pow. 0,4513ha, działka nr 25/16 o pow. 0,1047ha, działka nr 25/17 o pow. 0,1049ha, działka nr 25/18 o pow. 0,1034ha, działka nr 25/19 o pow. 0,1036ha, działka nr 25/20 o pow. 0,0342ha, działka nr 25/21 o pow. 0,0416ha, działka nr 25/22 o pow. 0,7167ha - nieruchomość położonej pod adresem: 55-230 Jelcz-Laskowice, Chwałowice, dla której Sąd Rejonowy w Oławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1O/xxxxxxxx/6 przysługującej dłużniko **** ******** położone w jednym kompleksie z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe. Działki nr 25/14, 25/16, 25/17, 25/18, 25/19, 25/20 niezabudowane. Działka 25/22 zabudowana budynkiem mieszkalnym , jednorodzinnym, wolnostoją, parterowym , niepodpiwniczonym o pow. 0,7167ha. Pomiędzy zapisem w dziale I KW działki nr 25/13, 25/14, 25/15 a wypisem z rejestru gruntów działek nr 25/16, 25/17, 25/18, 25/19, 25/20, 25/21, 25/22 występuje rozbieżność zapisu poszczególnych numerów działek. Należy dokonać aktualizacji - sprostowania zapisu w księdze wieczystej. Pomiędzy zapisem w dziale I KW działki nr 163/4, 272, 25/12, 25/13, 25/14, 25/15 a wypisem z rejestru gruntów działek nr 163/4, 272, 25/14, 25/16, 25/17, 25/18, 25/19, 25/20, 25/21, 25/22 występuje rozbieżność powierzchni całkowitej działek. Należy sprostować zapis łącznej powierzchni działek.

Suma oszacowania wynosi 837 205,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 627 903,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 83 720,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BZ WBK SA I O/OŁAWA 59 1090 2428 0000 0006 1400 0064.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 11:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. 11 Listopada 12, Oława, 55-200  Oława.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Monika Kozłowska

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Chwałowice, Jodłowa (dolnośląskie). Działki numer: 271/10, 271/9, 271/11, 271/12

Jodłowa, 55-220, Chwałowice, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-05-17
Cena wywołania: 295 875 zł
Cena oszacowania: 394 500 zł