Dodano dnia: 2022-03-14
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Chorzenice, Chorzenice (śląskie). Działki numer: 2119, 2137, 2337, 2403, 2492, 2558, 2648, 2714

Chorzenice, 42-270, Chorzenice, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-04-13
Obszar działki: 0,5933 ha
Cena wywołania: 66 233 zł
Cena oszacowania: 99 350 zł
Wadium: 9 936 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Dariusz Olczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-04-2022r. o godz. 11:00 w Sąd Rejonowy w Częstochowie ,42-200 Częstochowa, ul.Dąbrowskiego 23/35 sala 22  odbędzie się druga licytacja nieruchomości  stanowiącej działki nr 2119,2137,2337,2403,2492,2558,2648,2714 o łącznej pow.0,5933 ha 

należącej  do dłużnika **** ******** położonej: 42-270 Kłomnice, Chorzenice, d

dla której IX Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Cz-wieprowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 123503   [NKW: CZ1C/xxxxxxxx/6]

Suma oszacowania wynosi 99.350,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi   66.233,33zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9.935,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię należy uiścić  na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA II O. Centrum w Częstochowie 24102016640000320201427863 ,która musi wpłynąć  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  z podaniem sygnatury akt komorniczych KM 1529/20  ( XV Co 1254 /21 )

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno będzie  przegladać w sądzie akta postępowania ezgekucyjnego

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

     Jednocześnie informuję, że zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Częstochowie  i Dyrektora Sądu Rejonowego w Częstochowie nr 79/20  na termin licytacji do budynku Sądu wpuszczone będą jedynie osoby ,które okażą pracownikom ochrony dowód uiszczenia rękojmiOgłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Bukowno, Malownicza 85 (śląskie). Działki numer: 62, 47

Malownicza 85, 42-256, Bukowno, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-12
Cena wywołania: 113 533 zł
Cena oszacowania: 170 300 zł

Nieruchomość w miejscowości Poręba, Zwycięstwa (śląskie)

Zwycięstwa, 42-458, Poręba, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-09
Cena wywołania: 50 130 zł
Cena oszacowania: 66 840 zł

Dom w miejscowości Turza Śląska, Graniczna 6 (śląskie). Działka numer: 451/142

Graniczna 6, 44-335, Turza Śląska, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-09
Cena wywołania: 226 500 zł
Cena oszacowania: 302 000 zł