Dodano dnia: 2022-07-16

Grunt w miejscowości Chorzelów, Chorzelów (podkarpackie). Działka numer: 1441

Chorzelów, 39-331, Chorzelów, (woj. podkarpackie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Uproszczony
Data licytacji: 2022-10-07
Sygnatura:  Km 546/20
Obszar działki: 0,5000 ha
Cena wywołania: 155 000 zł
Cena oszacowania: 310 000 zł
Wadium: 31 000 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Mielcu

Mirosław Mroczka

Kancelaria Komornicza, Pisarka 8/7,  Mielec,   39-300 Mielec

tel. 17 7731965 / fax. 17 7731965

Sygnatura: Km 546/20

 

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowymw Mielcu Mirosław Mroczka podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12:00 w dniu 07.10.2022 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 1013§ 1 w zw. z art. 867 § 1 w zw. z art. 879i nast. ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja

nieruchomości położonej przy  , 39-331 Chorzelów, dla której Sąd Rejonowy w Mielcu V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Kościuszki 15, Mielec, 39-300 Mielec)  prowadzi księgę wieczystą o numerze TB1M/xxxxxxxx/6.

Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest niezabudowana nieruchomość położona pod adresem: 39-331 Chorzelów, Chorzelów, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 1441 o powierzchni 0,50 ha, dla której Sąd Rejonowy w Mielcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TB1M/xxxxxxxx/6, stanowiąca własność dłużnika ***************. Na podstawie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mielec przedmiotowa działka ew. nr 1441 znajduje się na obszarze oznaczonym I- Obszary wskazane do przeznaczenia do zorganizowanej działalności inwestycyjnej.

Suma oszacowania wynosi 310 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 155 000,00 zł.  Zgodnie z art. 8671§ 1 przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 31 000,00 zł. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika, na rachunek bankowy komornika: BNP Paribas S.A. 31 1600 1462 1023 3363 6000 0009 lub elektronicznie z użyciem systemu teleinformatycznego obsługującego licytacje publiczne.

Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  14.10.2022 o godzinie:  12:00 .

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Pouczenie:

1) art. 8794 § 4 kpc

W sądach rejonowych zapewnia się dostęp do systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną.

2) art. 8795 kpc

§ 1 Przystępujący do przetargu składa rękojmię za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

§ 2 Rękojmia może być także złożona komornikowi, który potwierdza ten fakt w systemie teleinformatycznym.

3) art. 8796 § 1 kpc

Przetarg w drodze elektronicznej rozpoczyna się z chwilą określoną w obwieszczeniu o licytacji elektronicznej i kończy się w chwili wyznaczonej przez komornika.

4) art. 8799 kpc

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w dniu następnym po doręczeniu zawiadomienia o przybiciu w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego.

Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. Cena nabycia może być uiszczona za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
Komornik Sądowy

Mirosław Mroczka

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Chorzelów, Chorzelów 335A (podkarpackie)

Chorzelów 335A, 39-331, Chorzelów, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-10-21
e-licytacja
Cena wywołania: 1 980 000 zł
Cena oszacowania: 2 970 000 zł

Dom w miejscowości Chorzelów, Chorzelów 224 (podkarpackie). Działka numer: 221

Chorzelów 224, 39-331, Chorzelów, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-09-07
e-licytacja
Cena wywołania: 362 373 zł
Cena oszacowania: 483 165 zł