Dodano dnia: 2022-06-27
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Chorkówka, Chorkówka (podkarpackie). Działka numer: 243/1

Chorkówka, 38-458, Chorkówka, (woj. podkarpackie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Uproszczony
Data licytacji: 2022-08-09
Sygnatura:  Km 3153/21
Obszar działki: 0,2430 ha
Cena wywołania: 74 625 zł
Cena oszacowania: 99 500 zł
Wadium: 9 950 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Krośnie

Robert Polański

Kancelaria Komornicza, Krakowska 124,  Krosno,   38-400 Krosno

tel. 579974098 / fax. 

Sygnatura: Km 3153/21

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowymw Krośnie Robert Polański podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 10:00 w dniu 09.08.2022 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 1013§ 1 w zw. z art. 867 § 1 w zw. z art. 879i nast. ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja

nieruchomości położonej przy  ul. , 38-458 Chorkówka, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie I Wydział Cywilny (adres: ul. ul. Henryka Sienkiewicza 12, Krosno, 38-400 Krosno)  prowadzi księgę wieczystą o numerze KS1K/xxxxxxxx/0.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa oznaczona działką nr 243/1 zlokalizowana jest na północnym obrzeżu zabudowy wsi Chorkówka. Dojazd do działki większości asfaltowej drodze. Nie posiada ona żadnej infrastruktury technicznej. Gaz, prąd i kanalizacja sanitarna przebiegają w pobliżu na sąsiednich działkach. Na działce wykonane są fundamenty oraz betonowe podłoże w obrysie fundamentów. Fundamenty te posiadają pionową izolację przeciwwilgociową oraz izolację termiczną. Budynek był projektowany na podstawie projektu "OPAŁEK III N 2 G" brak wiedzy na temat tego czy pozwolenie na budowę budynku jednorodzinnego jest ważne.

Suma oszacowania wynosi 99 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 74 625,00 zł.  Zgodnie z art. 8671§ 1 przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 950,00 zł. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika, na rachunek bankowy komornika: BZ WBK 87109025900000000132569495 lub elektronicznie z użyciem systemu teleinformatycznego obsługującego licytacje publiczne.

Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  16.08.2022 o godzinie:  14:00 .

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 15:00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Pouczenie:

1) art. 8794 § 4 kpc

W sądach rejonowych zapewnia się dostęp do systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną.

2) art. 8795 kpc

§ 1 Przystępujący do przetargu składa rękojmię za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

§ 2 Rękojmia może być także złożona komornikowi, który potwierdza ten fakt w systemie teleinformatycznym.

3) art. 8796 § 1 kpc

Przetarg w drodze elektronicznej rozpoczyna się z chwilą określoną w obwieszczeniu o licytacji elektronicznej i kończy się w chwili wyznaczonej przez komornika.

4) art. 8799 kpc

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w dniu następnym po doręczeniu zawiadomienia o przybiciu w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego.

Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. Cena nabycia może być uiszczona za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
Komornik Sądowy

Robert Polański

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Chorkówka, Chorkówka (podkarpackie). Działka numer: 243/1

Chorkówka, 38-458, Chorkówka, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-11-30
e-licytacja
Cena wywołania: 49 750 zł
Cena oszacowania: 99 500 zł