Dodano dnia: 2022-03-25
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Chojnice, Michała Drzymały (pomorskie). Działki numer: 2046/25, 2046/22, 2046/26, 2046/29

Michała Drzymały, 89-604, Chojnice, (woj. pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-05-20
Sygnatura: GKm 37/20
Obszar działki: 0,2153 ha
Cena wywołania: 75 768 zł
Cena oszacowania: 113 652 zł
Wadium: 11 365 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Chojnicach

Katarzyna Chyła

Kancelaria Komornicza, UL. Sukienników 4, CHOJNICE, 89-600 CHOJNICE

tel. 523972466 / fax. 523972466

Sygnatura: GKm 37/20

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chojnicach Katarzyna Chyła na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-05-2022 o godz. 12:40 w budynku Sądu Rejonowego w Chojnicach z siedzibą przy Młyńska 30, 89-600 Chojnice, pokój 8, odbędzie się druga licytacja użytkowania wieczystego położonej przy ul. Drzymały , 89-600 Chojnice , dla której Sąd Rejonowy w Chojnicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SL1C/xxxxxxxx/4.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest niezabudowany grunt oddany w użytkowanie wieczyste do dnia 09-06-2093r., składający się z działek o nr 2046/22 o pow. 410m2, nr 2046/25 o pow. 302m2, nr 2046/26 o pow. 338m2 oraz nr 2046/29 o pow. 1103m2. Działki o nr 2046/22, 2046/25, 2046/26 nie posiadają dostępu do drogi. Działka nr 2046/29 użytkowana jako droga, posiada dostęp do drogi publicznej. Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów. Suma oszacowania wynosi 113 652,00zł (cena zawiera podatek VAT).

Suma oszacowania wynosi 113 652,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 75 768,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 365,20 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O/CHOJNICE 66 1020 1491 0000 4302 0006 2901.  najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Chojnicach mieszczącym się pod adresem: Młyńska 30, Chojnice, 89-600 Chojnice.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Katarzyna Chyła

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Chojnice, Przemysłowa (pomorskie)

Przemysłowa, 89-600, Chojnice, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2023-12-14
Cena wywołania: 3 074 693 zł
Cena oszacowania: 4 099 590 zł