Dodano dnia: 2022-03-03
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Chocianów, Głogowska (dolnośląskie). Działka numer: 526/2

Głogowska, 59-140, Chocianów, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-04-20
Sygnatura: KM 181/21
Obszar działki: 0,3170 ha
Cena wywołania: 352 190 zł
Cena oszacowania: 528 285 zł
Wadium: 52 829 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Lubinie

Konrad Klemaszewski

Kancelaria Komornicza, Armii Krajowej 14A, 59-300 Lubin

tel. 768464787 / fax.

Sygnatura: KM 181/21

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubinie Konrad Klemaszewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-04-2022 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Lubinie z siedzibą przy Wrocławska 3, 59-300 , pokój I, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy , 59-140 Chocianów, dla której Sąd Rejonowy w Lubinie prowadzi księgę wieczystą o numerze LE1U/xxxxxxxx/1.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość położona w województwie dolnośląskim, powiecie polkowickim, w mieście Chocianów przy ul. Głogowskiej, dla której Sąd Rejonowy w Lubinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LE1U/xxxxxxxx/1. W skład nieruchomości wchodzi działka nr 526/2 o powierzchni 3 170 m² , opis użytków : B – tereny mieszkaniowe. Powyższa nieruchomość jest nieruchomością gruntową , niezabudowaną , przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Nieruchomość zlokalizowana jest w północnej części miejscowości na jej obrzeżach. Drogę dojazdową stanowi bezpośrednio nieruchomość drogowa publiczna wojewódzka oznaczona nr 331 jako droga asfaltowa którą stanowi ul. Głogowska (droga dojazdowa). Dla nieruchomości ustanowiono służebności drogową wraz z wpisem w KW, polegającą na prawie przejazdu i przejścia przez działki nr 526/1 i 525, które posiadają urządzony zjazd z drogi wojewódzkiej .Działka zlokalizowana jest w pobliżu sieci elektroenergetycznej, kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i gazowej.Teren działki niezagospodarowany, porośnięta jest roślinnością niską o charakterze segetalnym oraz zadrzewieniami- samosiewy bez wartości użytkowej. Teren działki nie jest ogrodzony. W obszarze działki znajdują się odpady budowlane wraz z pospółką. Suma oszacowania nieruchomości KW LE1U/xxxxxxxx/1 wynosi 528 285,00zł brutto, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 352 190,00 zł brutto. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 52 828,50zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Millennium SA Millennium - Centrum Rozliczeniowe 22116022020000000146873928 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Na podstawie art. 954 pkt 2 kpc komornik wzywa właściwe organy, aby najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienie podatków i innych danin publicznych należnych do dnia licytacji. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika protokół opisu i oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sądowego.

Suma oszacowania wynosi 528 285,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 352 190,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 52 828,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Millenium Bank 22 1160 2202 0000 0001 4687 3928.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Konrad Klemaszewski

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Chocianów, Głogowska 10/3 (dolnośląskie)

Głogowska 10/3, 59-140, Chocianów, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-06
Cena wywołania: 99 600 zł
Cena oszacowania: 149 400 zł