Dodano dnia: 2021-11-30
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Chlewice, Chlewice (świętokrzyskie). Działka numer: 597

Chlewice, 29-130, Chlewice, (woj. świętokrzyskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-01-20
Sygnatura: KM 893/19
Obszar działki: 0,9200 ha
Cena wywołania: 12 765 zł
Cena oszacowania: 17 020 zł
Wadium: 1 702 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym we Włoszczowie

Adrian Bakalarz

Kancelaria Komornicza, Księdza Biskupa Jaworskiego 1, Włoszczowa, 29-100 Włoszczowa

tel. 413136991 / fax.

Sygnatura: KM 893/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włoszczowie Adrian Bakalarz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-01-2022 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego we Włoszczowie z siedzibą przy Kusocińskiego 11, 29-100 Włoszczowa, pokój V, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ,Kolonia Chlewice, 29-130 Moskorzew , dla której SĄD REJONOWY WŁOSZCZOWA IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1W/xxxxxxxx/3.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa składająca się z działki ewidencyjnej nr 597 o powierzchni 0,9200 HA położona w miejscowości Kolonia Chlewice gmina Moskorzew. Przedmiotowa nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą Nr KI1W/xxxxxxxx/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy we Włoszczowie Wydział Ksiąg Wieczystych. Nieruchomość objęta przedmiotem wyceny położona jest w obrębie Kolonia Chlewice w gminie Moskorzew. Otoczenie szacowanej nieruchomości stanowią grunty niezabudowane o charakterze rolno - leśnym. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zagrodowa i jednorodzinna usytuowana w odległości około 350 mb w kierunku południowo – wschodnim i około 400 mb w kierunku północno – wschodnim. Działka gruntu ozn. nr 597 o pow. 0,9200 ha położona w obrębie Kolonia Chlewice, gmina Moskorzew stanowi teren rolny. Działka o kształcie regularnym w zarysie prostokątnym o wymiarach około 35 m x 263 m, która krótszym bokiem przylega do wytyczonej drogi gruntowej nieutwardzonej od strony wschodniej. Działka bez składników budowalnych, nieuzbrojona, nieogrodzona. Działka porośnięta wysoką trawą, a ponadto w części na działce znajdują się pojedyncze drzewa sosny pochodzące z samosiewu – bez wartości użytkowej. Dla przedmiotowego obszaru działki oznaczonej numerem 597 w obrębie Kolonia Chlewice gmina Moskorzew brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jak i nie zostały wydane dla działki decyzje o warunkach zabudowy. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moskorzew uchwalonym uchwałą Nr 219/XXXII/02 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 września 2002 r. przedmiotowa działka gruntu nr 597 w obrębie Kolonia Chlewic położona jest w terenach o następujących kierunkach zagospodarowania: teren upraw polowych.

Suma oszacowania wynosi 17 020,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 12 765,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 702,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna 77 1600 1462 1821 6519 7000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego we Włoszczowie, jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis elaboratu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych  od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. 

 

 

 

Komornik Sądowy

Adrian Bakalarz

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Sosnowiec, Sosnowiec 23 (świętokrzyskie). Działki numer: 483/2, 483/1

Sosnowiec 23, 28-340, Sosnowiec, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-12
Cena wywołania: 238 533 zł
Cena oszacowania: 357 800 zł

Dom w miejscowości Wójcza, Wójcza (świętokrzyskie). Działka numer: 134

Wójcza, 28-133, Wójcza, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-12
Cena wywołania: 81 393 zł
Cena oszacowania: 122 090 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Sulisławice, Sulisławice (świętokrzyskie)

Sulisławice, 27-670, Sulisławice, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2024-02-05
e-licytacja
Cena wywołania: 122 059 zł
Cena oszacowania: 183 088 zł