Dodano dnia: 2022-01-31
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Chilmony, Chilmony (podlaskie). Działka numer: 269

Chilmony, 16-315, Chilmony, (woj. podlaskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Uproszczony
Data licytacji: 2022-03-03
Sygnatura: GKM 9/21,KM 1789/21, KMS 224/21
Obszar działki: 1,1500 ha
Cena wywołania: 17 036 zł
Cena oszacowania: 22 714 zł
Wadium: 2 272 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Sokółce
Małgorzata Kostrycka
Kancelaria Komornicza nr II w Sokółce
16-100 Sokółka ul. Pocztowa 3
tel./fax 85 711 2483
dnia 31.01.2022
GKM 9/21,KM 1789/21, KMS 224/21

                                                         OBWIESZCZENIE  O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokółce Małgorzata Kostrycka na podstawie przepisu art. 867 w zw. z art. 10136 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-03-2022 r. o godz. 10:00 
w kancelarii komornika pod adresem:
Sokółka,  ul. Pocztowa 3
odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości   stanowiącej:

Działka ozn.nr 269 o powierzchni 1,15ha (ŁV – 0,49 ha, ŁVI – 0,59 ha, PsVI – 0,07 ha)  stanowi niezabudowane grunty rolne słabej jakości, łąki i pastwiska, w części zadrzewione i zakrzewione, na terenach podmokłych w dolinie rzeki Sidra. Działka położona jest ok. 1,0 km na północ od zabudowy wsi Chilmony, w sąsiedztwie terenów rolnych i leśnych niezabudowanych. Działka graniczy z działkami niezabudowanymi stanowiącymi grunty rolne oraz drogą gminną o nawierzchni żwirowej. Teren działki lekko równy, płaski, kształt regularny, trapezowy. Działka posiada dostęp do drogi publicznej, połączenie działki z ciągami komunikacji drogami o nawierzchni żwirowej. 
położonej  pod adresem: 16-205 Nowy Dwór,obr. Chilmony , dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Sokółce prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BI1S/xxxxxxxx/4 

Suma oszacowania wynosi 22 714,00  zł                          cena wywołania  wynosi  17 035,50 zł.

Cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Regionalny w Białymstoku 59102013320000110200373407
Zgodnie z treścią art.871 kpc nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, gotówką lub na rachunek komornika - wpłata lub uznanie rachunku komornika wpłaconą kwotą musi nastąpić w ciągu 30 minut od zakończenia przetargu, pod rygorem jego niezwłocznego wznowienia, przy czym opieszały nabywca nie może uczestniczyć w licytacji. Resztę ceny na którą zalicza się złożona rękojmia uiszcza się dnia następnego w kancelarii komornika do godz.15.30 lub na rachunek bankowy komornika wskazany powyżej do godz.18.00. Nabywca, który nie uiści w przypisanych terminach ceny w całości lub części traci prawa wynikające z przybicia. Jeżeli nabywca nie uiści w terminie, sumy przypadającej natychmiast po udzieleniu przybicia, komornik wznowi niezwłocznie przetarg tych samych nieruchomości, przy czym opieszały nabywca nie może uczestniczyć w licytacji.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w zw. z art. 10136 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym,
chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc w zw. z art. 10136 § 1 kpc).
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać protokół opisu i oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika sądowego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 Komornik Sądowy
 Małgorzata Kostrycka  

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Chilmony, Chilmony (podlaskie). Działka numer: 560/3

Chilmony, 16-205, Chilmony, (woj. podlaskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-21
Cena wywołania: 67 496 zł
Cena oszacowania: 89 995 zł