Dodano dnia: 2022-01-21
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Chełmek, Plac Jana Kilińskiego (małopolskie). Działki numer: 834/58, 836/260, 836/266, 836/280

Plac Jana Kilińskiego, 32-660, Chełmek, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Uproszczony
Data licytacji: 2022-03-02
Obszar działki: 0,2627 ha
Cena wywołania: 15 671 zł
Cena oszacowania: 31 343 zł
Wadium: 3 135 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

                                                                                                                                                        Oświęcim, dnia 12.01.2022 r.
Komornik Sądowy przy
Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu
mgr Małgorzata Bociąga - Szot
Kancelaria Komornicza nr I w Oświęcimiu
ul.  Łukasiewicza 4   32-600 Oświęcim  
Sygn.akt I KM 497/11 i inne
                                                                              O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sadzie Rejonowym w Oświęcimiu Małgorzata Bociąga - Szot Kancelaria Komornicza nr I w Oświęcimiu zawiadamia na podstawie art. 1013 (1) kpc oraz 1013(6) § 1 kpc oraz  art. 1004 kpc w  związku z art. 879 (1) i nast. kpc, że w terminie  od 02.03.2022 r. od godz. 11.00  do 09.03.2022 r. do godz. 11.00 odbędzie się
                                                                                D R U G A   L I C Y T A C J A
                                       poprzez sprzedaż elektroniczną w uproszczonej egzekucji z nieruchomości
udziału w wysokości 399060/1800000 w prawie użytkowania wieczystego działek gruntowych  o nr: 834/58, 836/260, 836/266, 836/280 o całkowitej powierzchni 0,2627 ha stanowiących drogi dojazdowe wewnątrzzakładowe, utwardzane o powierzchniach asfaltowych   położonych w Chelmku przy Pl. Kilińskiego dla których prowadzona jest księga wieczysta w  Wydziale V Ksiąg Wieczystych  Sądu Rejonowego w Oświęcimiu o nr: KR1E/xxxxxxxx/1
Działki oddane są w użytkowanie wieczyste do dnia 05.12.2089 r.
Udział w nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 31.343,00 zł
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi połowę wartości oszacowania t.j. kwotę: 15.671,50 zł
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania t.j. kwotę: 3.134,30 zł
Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług.
Wadium należy wpłacać w gotówce w kancelarii komornika, przelewem na rachunek komornika (55 1020 2384 0000  9502 0063 4618  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. w Chrzanowie) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się data uznania na rachunku komornika) lub elektronicznie z użyciem systemu teleinformatycznego obsługującego licytacje publiczne art. 879 (5) kpc.
Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Nieruchomość tą można oglądać w dniu 23.02.2022 r. o godz. 10.00 - 10.15
Licytacja elektroniczna rozpoczyna się z chwilą okresloną w obwieszczeniu o licytacji elektronicznej i kończy się w chwili wyznaczonej przez komornika - art. 879 (6) § 1 kpc.
Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa - art. 867 (1) § 2 i 3 kpc.
W licytacji nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji - art. 867 (2) § 2 kpc.
Natychmiast po zakończeniu licytacji elektronicznej komornik udziela przybicia osobie ofiarującej najwyższą cenę w chwili zakończenia licytacji elektronicznej. Przybicie jest udzielane w systemie teleinformatycznym. Zawiadomienie o przybiciu doręcza się licytantom za pośrednictwem systemu teleinformatycznego - art. 879 (6) § 3, 879 (7) kpc.
Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia w dniu następnym po doręczeniu zawiadomienia o przybiciu w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy , cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu, albo dniach wolnych od pracy. Cena nabycia może być uiszczona za pośrednictwem systemu teleinformatycznego - art. 879 (9) kpc.
W sądach rejonowych zapewnia się dostęp do systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną - art. 879 (4) § 4 kpc.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
                        Komornik Sądowy
 przy Sadzie Rejonowym w Oświęcimiu
Małgorzata Bociąga - Szot
POUCZENIE:
Na powyższe obwieszczenie przysługuje stronom i uczestnikom postępowania skarga wniesiona w terminie 7 dni od daty jego otrzymania do Sądu Rejonowego w Oświecimiu. Urzędowy formularz skargi pozostaje dostępny w kancelarii komorniczej, budynkach sądów okręgowych oraz rejonowych. Formularz pozostaje dostępny również na stronach internetowych Ministra Sprawiedliwości oraz sądów powszechnych oraz kancelarii komornika.

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Chełmek, Jaworznicka 13I (małopolskie). Działki numer: 356/1, 357/2, 359/1, 355/4

Jaworznicka 13I, 32-600, Chełmek, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-09-19
e-licytacja
Cena wywołania: 478 933 zł
Cena oszacowania: 718 400 zł

Dom w miejscowości Chełmek, Władysława Broniewskiego 19 (małopolskie). Działka numer: 1246/21

Władysława Broniewskiego 19, 32-660, Chełmek, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-09-17
Cena wywołania: 42 946 zł
Cena oszacowania: 57 261 zł