Dodano dnia: 2022-03-18
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Bzowiec, Bzowiec (lubelskie). Działki numer: 418, 412/1, 413/1, 4117, 3164, 3275

Bzowiec, 22-335, Bzowiec, (woj. lubelskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-04-08
Sygnatura:  Km 650/20
Obszar działki: 0,53 ha
Cena wywołania: 9 622 zł
Cena oszacowania: 12 830 zł
Wadium: 1 283 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Zamościu

Tomasz Godek

Kancelaria Komornicza, Jana Kiepury 10, Zamość,  22-400 Zamość

tel. 84 5303980 / fax. 

Sygnatura: Km 650/20
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zamościu Tomasz Godek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-04-2022 o godz. 10:20 w budynku Sądu Rejonowego w Zamościu z siedzibą przy Wyszyńskiego 11/sala , 22-400 Zamość, pokój 27,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ** **** położonej przy  ,BZOWIEC ,  22-335 Rudnik, dla której prowadzona w Sądzie Rejonowym w ZAMOŚĆ (adres: ul.  , Zamość, 22-400 Zamośćprowadzi księgę wieczystą o numerze ZA1Z/xxxxxxxx/1.
Opis nieruchomości:
Rejestr ewidencji gruntów gminy Rudnik Na podstawie uproszczonego wypisu z przedmiotowego rejestru ustalono że wyceniana nieruchomość: usytuowana jest na terenie jednostki ewidencyjnej 060609_2 Rudnik, w obrębie 0001 Bzowiec, ujęta jest w jednostce rejestrowej G.873, stanowi własność: Tomasz Kaźmirkiewicz, rodzice: Ryszard, Regina, zam. Chomino 31A, 72-408 Świerzno, posiada księgę wieczystą KW nr ZA1Z/xxxxxxxx/8, składa się z sześciu działek nr 412/1, 413/1, 418, 3164, 3275, 4117 o łącznej powierzchni 0,53 ha, działka nr 412/1 o powierzchni 0,07 ha, w całości stanowi jeden użytek - grunty orne /R IIIb/, o id: 060609_2.0001.412/1, działka nr 413/1 o powierzchni 0,02 ha, w całości stanowi jeden użytek - grunty orne /R IIIb/, o id: 060609_2.0001.413/1, działka nr 418 o powierzchni 0,23 ha, w całości stanowi jeden użytek - grunty orne /R IIIa/, o id: 060609_2.0001.418, działka nr 3164 o powierzchni 0,09 ha, w całości stanowi jeden użytek - łąki trwałe /Ł IV/, o id: 060609_2.0001.3164, działka nr 3275 o powierzchni 0,06 ha, w całości stanowi jeden użytek - łąki trwałe /Ł IV/, o id: 060609_2.0001.3275, działka nr 4117 o powierzchni 0,06 ha, w całości stanowi jeden użytek - grunty orne /R IIIb/, o id: 060609_2.0001.4117

Suma oszacowania wynosi 12 830,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 9 622,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 283,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. 98 1090 2590 0000 0001 3171 0750.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Wyszyńskiego 11/sala , Zamość, 22-400  Zamość.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Tomasz Godek

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Bzowiec, Bzowiec (lubelskie). Działki numer: 2948, 2949

Bzowiec, 22-330, Bzowiec, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-12
Cena wywołania: 7 740 zł
Cena oszacowania: 10 320 zł