Dodano dnia: 2021-12-08
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Bzite, Bzite 113a (lubelskie). Działki numer: 3, 444, 830, 833, 1216

Bzite 113a, 22-302, Bzite, (woj. lubelskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-01-05
Sygnatura: KM 224/11
Obszar działki: 6,0100 ha
Cena wywołania: 240 285 zł
Cena oszacowania: 320 380 zł
Wadium: 32 038 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie

Joanna Sawicka-Iwaniuk

Kancelaria Komornicza, Podwale 2A, Krasnystaw, 22-300 Krasnystaw

tel. 82 5762240 / fax. 82 5762240

Sygnatura: KM 224/11

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie Joanna Sawicka-Iwaniuk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-01-2022 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Krasnymstawie z siedzibą przy Poniatowskiego 31, 22-300 Krasnystaw, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ,BZITE, GM. KRASNYSTAW, 22-302 SIENNICA NADOLNA, dla której SĄD REJONOWY W KRASNYMSTAWIE IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ZA1K/xxxxxxxx/0.
Opis nieruchomości:
nieruchomość rolna o łącznej pow. 6.0188 ha składająca się z działek o nr.: - 830 o pow. 2.5112 ha, cześciowo zabudowana budynkiem mieszkalnym, inwentarskim, i stodołą, oszacowana na kwotę 235.986,00 zł - 833 o pow. 1,3239 ha, oszacowana na kwotę 34.771,00 zł - 1216 o pow. 1,5025 ha, oszacowana na kwotę 46.488,00 zł - 3 o pow. 0,4385ha, oszacowana na kwotę 1.936,00 zł - 444 o pow. 0,2427 ha, oszacowana na kwotę 1.299 zł

Suma oszacowania wynosi 320 380,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 240 285,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32 038,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 90 1020 1563 0000 5002 0013 6911.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Wpłat rękojmi na rachunek bankowy Komornika  - 90 1020 1563 0000 5002 0013 6911 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Chełmie - można dokonywać najpóźniej na 2 dni przed terminem licytacji.

 

Komornik Sądowy

Joanna Sawicka-Iwaniuk

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Panieńszczyzna, Panieńszczyzna (lubelskie). Działka numer: 473/2

Panieńszczyzna, 21-002, Panieńszczyzna, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-22
Cena wywołania: 15 750 zł
Cena oszacowania: 21 000 zł

Grunt w miejscowości Brzostówka, Brzostówka (lubelskie). Działki numer: 379, 374, 1202

Brzostówka, 21-107, Brzostówka, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-12
Cena wywołania: 8 925 zł
Cena oszacowania: 69 100 zł

Grunt w miejscowości Nowiny, Nowiny (lubelskie). Działki numer: 58/1, 244/14

Nowiny, 22-351, Nowiny, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-18
Cena wywołania: 60 553 zł
Cena oszacowania: 90 830 zł