Dodano dnia: 2022-03-21
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Bytom Drogomil, Drogomil (lubuskie). Działka numer: 24

Drogomil, 67-115, Bytom Drogomil, (woj. lubuskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-05-12
Sygnatura:  Km 1496/18
Obszar działki: 0,5000 ha
Cena wywołania: 10 766 zł
Cena oszacowania: 16 150 zł
Wadium: 1 615 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Nowej Soli

Daniel Chłopek

Kancelaria Komornicza, Długa 4A, Nowa Sól,  67-100 Nowa Sól

tel. 683872074 / fax. 683872074

Sygnatura: Km 1496/18
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowej Soli Daniel Chłopek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-05-2022 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Nowej Soli z siedzibą przy Piłsudskiego 24, 67-100 Nowa Sól,  odbędzie się druga licytacja

nieruchomości, której właścicielami są * ** położonej przy  ,Drogomil,  67-115 Bytom Odrzański, dla której SĄD REJONOWY W NOWEJ SOLI V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. ul. Piłsudskiego 24, Nowa Sól, 67-100 Nowa Sól)  prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1N/xxxxxxxx/8.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest w Drogomilu. Drogomil to miejscowość oddalona o około 2-3 km od miasta Bytom Odrzański tj. ośrodka gminnego dla Drogomila i o około 17 km od centrum miasta Nowej Soli tj. ośrodka powiatowego dla Drogomila. Działka nr 24 położona jest w kierunku północnym od zabudowy wsi, w kompleksie gruntów rolnych. Działka posiada kształt regularny zbliżony do bardzo wydłużonego prostokąta (kształt tzw. wstążkowy). Dojazd do działki możliwy drogami gruntowymi, śródpolnymi. Działka jest uprawiana. Na działce przeważają grunty klasy RIVa (0,38ha) nad RIVb (0,12ha). (Bliższe dane zawarte są operacie szacunkowym z dnia 08-04-2019r.). Zgodnie z art. 962 § 1 kpc. przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Licytant pozostający w związku małżeńskim zobowiązany jest przedłożyć zgodę współmałżonka z urzędowo poświadczonym podpisem.

Suma oszacowania wynosi 16 150,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 10 766,66 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 615,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 02 2030 0045 1110 0000 0028 0690.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Piłsudskiego 24, Nowa Sól, 67-100  Nowa Sól.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Daniel Chłopek

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Gubin, Miodowa 3/2 (lubuskie)

Miodowa 3/2, 66-620, Gubin, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-09-09
Cena wywołania: 199 500 zł
Cena oszacowania: 266 000 zł

Grunt w miejscowości Nowy Zagór, Nowy Zagór (lubuskie). Działki numer: 104/2, 103/2

Nowy Zagór, 66-600, Nowy Zagór, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-07-30
Cena wywołania: 24 800 zł
Cena oszacowania: 37 200 zł

Mieszkanie w miejscowości Nowa Sól, Wojska Polskiego 14/6 (lubuskie)

Wojska Polskiego 14/6, 67-100, Nowa Sól, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-09-26
Cena wywołania: 43 088 zł
Cena oszacowania: 57 450 zł